Certyfikacja instalatorów potwierdzająca kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii prowadzona jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Wynika ona z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w najbliższym czasie dobiega końca okres ważności pierwszych, wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego certyfikatów dla instalatorów odnawialnych źródeł energii. Warto zatem zastanowić się nad przedłużeniem ich ważności.

Jak przedłużyć ważność certyfikatu Instalatora OZE?

Certyfikat instalatora OZE wydaje się na 5 lat. Ważność certyfikatu można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań. Warunki przedłużenia ważności certyfikatu instalatora OZE na okres kolejnych 5 lat określa ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Jednym z nich jest ukończenie szkolenia przypominającego, którego zakres programowy obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące wiedzy o aktualnych dokumentach odniesienia oraz umiejętności praktyczne z zakresu nowych technologii i dobrych praktyk instalacyjnych. Szkolenie należy ukończyć w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu.

Certyfikacja instalatorów OZE

Kwalifikacje instalatorów OZE musza posiadać osoby, które zajmują się instalowaniem następujących rodzajów instalacji odnawialnego źródła energii:

• kotłów i pieców na biomasę
• systemów fotowoltaicznych
• słonecznych systemów grzewczych
• pomp ciepła
• płytkich systemów geotermalnych.

Aby uzyskać certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii, instalator musi spełnić szereg wymagań. Warunki jakie muszą spełnić zależy w dużej mierze od ich wykształcenia.

Wymagania te rozdzielono na dwie grupy:

I. instalatorów, którzy ukończyli szkolenie w akredytowanym ośrodku szkoleniowym i zdali egzamin. W tym przypadku, poza akredytowanym szkoleniem, jest wymagane udokumentowane doświadczenie zawodowe, lub dwusemestralne tematyczne studia podyplomowe, już zaświadczenie o ukończeniu szkolenia producenckiego.

II. instalatorów posiadających wykształcenie zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub wykształcenie wyższe w określonej specjalności lub na określonym kierunku.

W tym drugim przypadku, instalatorzy mogą uzyskać certyfikat bez odbycia szkolenia i bez przystępowania do egzaminu. Muszą jednak posiadać albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych.

Muszą też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, oraz nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Na oficjalnej stronie UDT znajdują się wszelkie informacje dotyczące formy przedłużenia jak i uzyskania certyfikatów instalatorów OZE. Znajdują się tez wnioski o wydanie certyfikatu jak i o przedłużenie ważności certyfikatu.

Redakcja GLOBEnergia