Patronaty Patronaty

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny już za nami!

VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny odbywał się w dniach 28-30 września 2021 r. Jego współorganizatorami byli: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Katedra Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Geotermia Pyrzyce Sp. z o.o. Partnerami  byli: G-Term Energy Sp. z o.o., Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła oraz Redakcja GLOBEnergia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Patronaty honorowe nad Kongresem objęli Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa Małopolskiego, a także Międzynarodowa Asocjacja Geotermalna. Nadały one Kongresowi wysoką rangę i potwierdziły jego znaczenie jako głównego cyklicznego spotkania środowisk zaangażowanych w  badania i wykorzystywanie energii geotermalnej w Polsce.  

Patronami medialnymi Kongresu były Kwartalnik GLOBEnergia oraz Wiadomości Naftowe i Gazownicze.

Kongres był adresowany do szerokiego grona naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, służby geologicznej, przedsiębiorstw, inwestorów, firm usługowych, studentów, a także do innych osób i firm zainteresowanych geotermią.

Obrady zainaugurowała sesja z udziałem przedstawicieli kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska zaangażowanego w działania na rzecz rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce: Piotra Dziadzio – sekretarza stanu, Głównego Geologa Kraju i pełnomocnika ds. Polityki Surowcowej Państwa; Ireneusza Zyski – sekretarza stanu, pełnomocnika ds. OZE, a także przedstawiciela kierownictwa NFOŚiGW – wiceprezesa Artura Sz. Michalskiego. Zaprezentowane wystąpienia przybliżyły efekty dotychczasowych działań rządowych dla pobudzenia rozwoju geotermii w Polsce, plany i strategie w tym zakresie. Następnie, podczas trzech kolejnych dni toczyły się sesje dotyczące przeglądu stanu wykorzystania geotermii na świecie i w Polsce; sesje i panele dyskusyjne z udziałem przedsiębiorców i firm z branży geotermalnej (dotyczące m.in. aktualności związanych z funkcjonowaniem pracujących ciepłowni i instalacji geotermalnych w Polsce, planów na przyszłość; celów założonej niedawno spółki Geotermia Polska Sp. z o.o.), a także pomp ciepła w geotermii; sesja z udziałem przedstawicieli sektora nafty i gazu zainteresowanego szerszym włączeniem się w zagadnienia geotermalne; sesje dotyczące niektórych projektów międzynarodowych realizowanych z udziałem polskich zespołów; sesje techniczne i posterowe dla przedstawienia najnowszych badań i prac o tematyce geotermalnej i pokrewnej. Gościem Kongresu był Philippe Dumas – dyrektor wykonawczy Europejskiej Rady Energii Geotermalnej, który naświetlił wybrane obecne aspekty i kierunki rozwoju geotermii w Europie dając istotny wgląd w szerszy kontekst dla naszych krajowych projektów, prac i działań. Warto dodać, że w 2021 r. odbywał się także Światowy Kongres Geotermalny 2020+1 (końcowa seria jego obrad odbyła się w dniach 24-27 października b.r. w formie hybrydowej). Na ten Kongres nadesłano ponad 2000 referatów, wśród nich były m.in. przeglądy stanu wykorzystania energii geotermalnej w około 90 krajach. Ich podsumowanie wskazało na istotny postęp zastosowań geotermii w  wielu krajach. Niektóre wybrane informacje w tym zakresie przekazane zostały także podczas VII OKG. 

Kongres pozwolił na reprezentatywny najnowszy przegląd badań, inicjatyw różnego typu i działalności praktycznej w branży geotermalnej w Polsce. Tym cenniejszy, że w ostatnich dwóch latach niewiele było spotkań i konferencji w tym zakresie, podobnie jak stało się to w innych dziedzinach.  Program Kongresu obejmował także sesję okolicznościową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. Podczas niej uroczyście przekazano panu Zdzisławowi Boćkowi dyplom Członka Honorowego PSG i Medal Honorowy PSG im. Erazma Syksta oraz wręczono tenże Medal Spółce G-Term Energy Sp. z o.o. na ręce prezesa pana Arkadiusza Biedulskiego. Przedstawiono również referat okolicznościowy podsumowujący działalność Stowarzyszenia podczas 15 lat, jakie upłynęły od jego założenia w 2006 r.

Obrady Kongresu miały formę streamingu online (28 września b.r.) oraz webinariów (29-30 września b.r.). Zarejestrowało się blisko 600 uczestników. Udział w Kongresie był bezpłatny. Podczas sesji technicznych i posterowych przedstawiono blisko 50 referatów. Prezentacje referatów oraz Książka rozszerzonych abstraktów będą dostępne dla zarejestrowanych uczestników Kongresu. Wnioski z Kongresu zostaną zamieszczone na stronie internetowej PSG. 

Kilka artykułów przygotowanych przez autorów reprezentujących ośrodki naukowe i badawcze zaangażowane w organizację VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego ukazało się w Przeglądzie Geologicznym w numerze z września 2021 r. Przedstawiają one wybrane prace, badania, prace badawczo-rozwojowe i aplikacyjne z zakresu geotermii realizowane w Polsce od poprzedniego Kongresu w 2018 r.  

Począwszy od I edycji w 2007 r Ogólnopolski Kongres Geotermalny cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Organizatorzy dołożyli zatem wszelkich starań, aby odbył się on również i w 2021 roku, chociaż w  zmienionej z konieczności formie. Zwiastun online Kongresu miał natomiast miejsce 22 września  2020 r. – w dniu, w którym pierwotnie planowano jego rozpoczęcie w formie stacjonarnej. Wiele pozytywnych opinii przekazanych przez uczestników Kongresu w 2021 r. potwierdziło, że także tym razem było to udane wydarzenie na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Obrady przysłużyły się przekazaniu bieżących informacji, upowszechnianiu wiedzy dotyczącej rozwoju geotermii w Polsce w różnych jej aspektach, utrzymaniu i nawiązaniu kontaktów oraz integracji osób i środowisk związanych z tą dziedziną. Było to ważne tym bardziej, że w 2020 i 2021 r. ze względu na pandemię możliwości w tym zakresie były bardzo ograniczone

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego składa podziękowania wszystkim Współorganizatorom, Partnerom, Sponsorom, Patronom Honorowym, Patronom Medialnym, a także wszystkim osobom uczestniczącym w Komitecie Organizacyjnym i Komitecie Naukowym za różnorodne wsparcie, w tym materialne, a także za kilkumiesięczną pracę poświęconą przygotowaniu i przeprowadzeniu obrad  VII Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2020+1 w jakże odmiennych i trudniejszych niż poprzednio okolicznościach technicznych i organizacyjnych. Tym bardziej zatem pozytywne opinie przekazywane przez uczestników Kongresu cieszą i są motywacją do następnych działań. 

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego,
Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. IGSMiE PAN
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia