W 2014 r. Prezes URE wydał 19 460 świadectw pochodzenia OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Według sprawozdania z działalności Prezesa URE, w 2014 r. Prezes URE wydał 19 460 świadectw pochodzenia OZE.

 
Łączny wolumen wyniósł 22 242 982,597 MWh (za produkcję w 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r.) oraz 1 001 świadectw CHP, na łączny wolumen 20 898 286,970 MWh (za produkcję w 2011 r., 2012 r., 2013 r. i 2014 r.). Ponadto Prezes URE wydał 227 gwarancji pochodzenia. 
Biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji, Prezes URE w 53 przypadkach wydał postanowienia o odmowie ich wydania (29 OZE, 15 gwarancji pochodzenia oraz 9 CHP). 
 
Najczęstszymi przyczynami odmowy były: 
uchybienie przez wnioskodawców terminom przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw/gwarancji,
nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego
niespełnienie innych wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. 
 
Prezes URE uchylił w trybie samokontroli jedno postanowienie o odmowie wydania świadectwa pochodzenia z kogeneracji i wydał świadectwo pochodzenia z kogeneracji, ponieważ został m.in. udokumentowany fakt, że przedsiębiorca przedłożył wniosek o wydanie świadectwa w wymaganym przez prawo terminie do operatora sytemu elektroenergetycznego.
 
Świadectwa pochodzenia wydane w 2014 r. (za produkcję w 2013 r. 40) i 2014 r.) w rozbiciu na poszczególne technologie wytwarzania wraz z wolumenem energii.
 
Źródło: URE