W 2022 roku zapłacimy więcej za energię – zobacz nowe stawki

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dla 4 sprzedawców z urzędu oraz 5 największych spółek dystrybucyjnych. Niestety, nie mamy dobrych informacji. Rachunki za energię (netto) dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2022 roku wzrosną o około 24 proc., co oznacza średnio 21 zł netto miesięcznie!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Prezes URE, obecnie Rafał Gawin, w ostatnim kwartale każdego roku prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię elektryczną na kolejny rok dla spółek dystrybucyjnych i tzw. sprzedawców z urzędu (z grup PGE, Tauron, Enea i Energa), które świadczącą usługi dla większości odbiorców w kraju. Spółki obrotu i spółki dystrybucyjne kalkulują swoje koszty, a następnie przekładają je na ceny energii oraz stawki za jej dostarczenie do odbiorców końcowych. Propozycje taryf przedkładają regulatorowi do zatwierdzenia.

Co jest przyczyną wysokich cen energii?

URE informuje, że wysokie hurtowe ceny energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2 są głównymi przyczynami wzrostu naszych rachunków. Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na 2022 rok, jak i na kolejne lata - gwałtownie rośnie.

Zmiany średnich cen energii elektrycznej na rynku hurtowym przedstawia URE na poniższej grafice. Jeszcze w listopadzie 2020 roku cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie br. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Niestety, ceny te obecnie nadal rosną.

Źródło: URE 

Drugim czynnikiem znacząco przekładającym się na ceny energii w Polsce są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). 80 proc. wyprodukowanej w tym roku w Polsce energii elektrycznej pochodziło z węgla. Koszty uprawnień w okresie od maja 2019 roku do listopada br. wzrosły od 100 do 310 zł za tonę i trend także się nie zmienia, co przedstawia poniższa grafika. 

Źródło: URE

Taryfy dystrybutorów energii elektrycznej w 2022 roku

Jak informuje URE, stawki nowych taryf dystrybutorów energii wzrosną średnio dla wszystkich grup odbiorców o 8 proc. Wynika to ze wzrostu kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i koniecznych inwestycji. Operatorzy ponoszą także koszty zakupu energii na pokrycie strat podczas dystrybucji.

W taryfach dystrybucyjnych uwzględnione są także opłaty wynikające z przepisów prawa, które nie trafiają do dystrybutorów, tj.:

  • stawka opłaty kogeneracyjnej, która wzrosła z 0 zł/MWh do 4,06 zł/MWh. Opłata ta związana jest z systemem wsparcia dla energii produkowanej w procesie kogeneracji,
  • stawka opłaty mocowej – wzrost o ok. 30 proc.,
  • opłata OZE – spadek z 2,2 zł/MWh do 0,9 zł/MWh.

Rachunki wzrosną o 21 zł netto miesięcznie!

Według wyliczeń URE, w 2022 roku rachunki za energię wzrosną o około 21 złotych netto miesięcznie..URE wyjaśnia, że na całkowity koszt rachunku za energię elektryczną składają się koszty zakupu energii oraz koszty jej dystrybucji. Prezes URE zatwierdza taryfy zarówno dla sprzedaży (tylko dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryf tzw. sprzedawców z urzędu), jak i usługi jej dystrybucji (dla wszystkich grup odbiorców).

Źródło: URE

Regulator informuje, że w wyniku zatwierdzenia nowych taryfy na obrót (sprzedaż) energią elektryczną odbiorcy w grupie G11, dla których sprzedawcą z urzędu są firmy Enea, Energa, PGE i Tauron, zapłacą za energię ok. 17 złotych netto miesięcznie więcej (37 proc.). Natomiast wzrost stawek dystrybucji dla tych odbiorców wyniesie średnio 9 proc. - nominalnie część dystrybucyjna rachunku w grupie G11 może wzrosnąć od 3,70 zł do 4,50 zł netto miesięcznie.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 roku łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021, co oznacza wzrost o ok. 21 złotych netto miesięcznie.

Poniższa tabela zawiera zestawienie zmian płatności netto rachunku za dystrybucję dla odbiorców.

Źródło: URE

URE informuje, że szacunkowe wartości zmian na rachunkach obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych dla grup G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju w 2020 roku. W przybliżeniu zestawienie odpowiada rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym (G11 – 1,8 MWh rocznie; G12 – 3,28 MWh rocznie).

WAŻNE: Wszystkie ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto. Stawka VAT nie wpływa zatem na poziom taryfy zatwierdzanej przez Prezesa URE. 

Stawki taryf wyliczone zostały na podstawie przepisów obowiązujących w dniu zatwierdzenia taryfy, zgodnie z którymi akcyza wynosi 5 zł za MWh energii.

W ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż energii z 23 do 5 proc. oraz zwolnienie gospodarstw domowych z akcyzy na energię do końca maja 2022 r. Znaczna grupa odbiorców będzie również mogła w 2022 r. skorzystać z dodatków osłonowych.

W poniższej tabeli URE przedstawił zmiany rachunków w gospodarstwach domowych w latach 2016 -2022. Ceny netto, obliczone dla 1 MWh, obejmują sprzedaż i dystrybucję. Średnio dla wszystkich odbiorców w grupach taryfowych G.

Źródło: URE

URE wyjaśnia, że wykres przedstawia łącznie cenę energii wraz ze stawką opłat za dystrybucję. Jest to średnia ważona dla wszystkich grup G. Ceny energii z lat 2016-2018 i 2020-2022 pochodzą z taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE. 

Trzeba pamiętać, że taryfy zatwierdzane przez Regulatora czterem tzw. sprzedawcom z urzędu mają zastosowanie dla 9,8 mln odbiorców w gospodarstwach domowych (czyli 63 proc. z 15,6 mln wszystkich klientów w grupie gospodarstw domowych). Nowe, wyższe taryfy oznaczają duże podwyżki dla prawie 10 mln gospodarstw domowych!

Zobacz również