Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Obowiązkowe krajowe cele ogólne składają się na założony 20% udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto we Wspólnocie. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15%.

Według danych Eurostatu, w 2018 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto UE, osiągnął 18,0%. W stosunku do 2017 roku, to wzrost o 0,5 punkta procentowego z 17,5%. To także ponad dwukrotnie większy udział niż w 2004 roku – odkąd są kolekcjonowane dane na ten temat. Warto przypomnieć, że to właśnie od 2004 roku Polska należy do UE.

Cel rośnie

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu i energii. Celem UE jest wspólnotowe osiągnięcie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. i co najmniej 32% do 2030 r. Każdy kraj członkowski może mieć nieco inaczej ustalony cel. W Polsce jest to osiągnięcie udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r na poziomie 15%.

Według danych GUS, Udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2018 roku wyniósł 11.28%. Jak to wygląda w innych krajach?

Udział OZE w Krajach UE

Spośród 28 państw członkowskich UE, 12 osiągnęło już udział równy lub wyższy od krajowych celów na 2020 r. Te kraje to: Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Grecja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Cypr, Finlandia i Szwecja. Polska jest na 7 miejscu od końca jeśli chodzi o udział OZE w miksie, a i do wypłenienia celu sporo zostało. Najdalej od wypełnienia celu są Holandia i Francja. W 2018 roku, Holandia wykazała również najmniejszy udział OZE spośród wszystkich krajów UE. Pozycja lidera należy do Szwecji.

Udział OZE w krajach UE w 2018 roku wraz z porównaniem z celem na 2020 rok, Źródło Eurostat

W porównaniu z 2017 r, w 2018 r. udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w 21 z 28 państw członkowskich, na stałym poziomie utrzymał się w jednym państwie członkowskim, a zmniejszył się w sześciu.

Liderzy

Szwecja miała zdecydowanie najwyższy udział OZE w 2018 r. Ponad połowa, bo 54,6% energii pochodziła ze źródeł odnawialnych. Szwecja wyprzedziła Finlandię z udziałem 41,2% OZE, Łotwę z udziałem 40,3% OZE, Danię z udziałem 36,1% OZE i Austrię z udziałem 33,4% OZE.

Na drugim końcu skali z najniższym odsetkiem odnawialnych źródeł energii znalazła się Holandia z udziałem OZE na poziomie 7,4%. Niskie udziały, poniżej dziesięciu procent, odnotowano również na Malcie (8,0%), Luksemburgu (9,1%) i w Belgii (9,4%).

Źródło: Eurostat, Gus

Redakcja GLOBEnergia