Projekt geotermalny Hasco Lek S.A. w Dźwirzynie zostanie wsparty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie do ciepłowni wyniesie 26,2 mln zł i będzie przeznaczone na wybudowanie i uruchomienie instalacji. Dotacja i niskooprocentowana pożyczka zostały przyznane z programu priorytetowego Polska Geotermia Plus. Całkowita wartość projektu sięga poziomu 44,3 mln zł.

14 lipca 2021 roku przedstawiciele NFOŚiGW oraz firmy farmaceutycznej podpisali umowy o dofinansowanie. W pierwszej kolejności projekt obejmie wykonanie pierwszego odwiertu badawczego o głębokości 2020 m. (±10 proc.), a następnie otworu chłonnego odprowadzającego wody do tego samego horyzontu wodonośnego. Na następnych etapach zaplanowano budowę ciepłowni geotermalnej, a także sieci ciepłowniczej.

Środki z NFOŚiGW umożliwią także wykonanie dokumentacji do pozwoleń (na prowadzenie robót geologicznych, środowiskowych i budowlanych), dokumentacji geologicznej powykonawczej, projektów wykonawczych oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii cieplnej.

Powstanie hybrydowa ciepłownia geotermalno-gazowa

W efekcie wszystkich działań powstanie ciepłownia oparta na źródle geotermalnym – tj. hybrydowa ciepłownia geotermalno-gazowa o mocy zainstalowanej 6,7 MW. Zakład ma produkować 52,44 TJ energii na rok, z czego ok. 76 proc. energii geotermalnej, a 24 proc. energii z gazu. Założono także, że długość całkowita towarzyszących rurociągów połączeniowych i przesyłowych sięgnie 550 m.

Woda termalna ujęta w planowanym do realizacji otworze Dźwirzyno HASTON GT-1 będzie wykorzystywana na cele własne firmy farmaceutycznej – do zaopatrzenia w ciepło i ciepłą wodę użytkową projektowanego ośrodka wypoczynkowego o charakterze hotelowo-rehabilitacyjnym oraz do celów balneologiczno-rekreacyjnych. Plan zakłada również jej wykorzystanie na potrzeby grzewcze innych podmiotów z terenu miasta.

NFOŚiGW informuje, że parametry oczekiwane przy realizacji zadania to temperatura wody powyżej 50°C i wydajność powyżej 50m3/h. W przypadku wskaźników znacząco odbiegających od tych wartości będzie konieczna dodatkowa pogłębiona analiza opłacalności inwestycji przed rozpoczęciem jej następnego etapu. Prognozowane parametry nowego odwiertu zostały oszacowane na podstawie danych z sąsiednich otworów tj.  DŹWIRZYNO-1, DŹWIRZYNO- 2, GRZYBOWO- 1. Wszystkie te otwory znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji (temperatura wód wynosiła w nich między 50 a 90 st. C., a ich wydajność oscylowała od 40m3/h do nawet 127m3/h).

Kompletna realizacja przedsięwzięcia wniesie efekty ekologiczne w postaci ograniczenia emisji dwutlenku siarki (o 2,20 tony/rok), emisji tlenków azotu (o 2,90 tony/rok), a także emisji pyłu (o 0,33 tony/rok). Ilość wytwarzanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych wyniesie 52,44 GJ/rok. Uruchomienie geotermii w Dźwirzynie spowoduje również zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery – o 4128, 07 tony/rok.

Weź udział w VII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym

Interesujesz się geotermią? Zapraszamy do uczestnictwa w największym w Polsce spotkaniu ekspertów z branży geotermii, które odbędzie się już 28-30 września 2021 w formie online.

Energia geotermalna to energia zgromadzona w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi – czyli pod naszymi stopami, a centrum energetyki geotermalnej w Polsce znajduje się na Podhalu. Spośród 25 krajów, w 2019 r. Polska uplasowała się na 10. miejscu w Europie pod względem zainstalowanej mocy geotermalnej w sześciu systemach ciepłowniczych, która wynosiła 75 MW. Geotermia daje nowe możliwości pozyskania energii. Odkryjmy wspólnie tajemnice skrywane pod naszymi stopami.

Redakcja GLOBEnergia