Renewable Energy Sources Transforming Our Regions (RESTOR) Hydro to projekt europejski, którego celem jest zwiększenie produkcji energii odnawialnej w małych i mikro elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych obiektów, wykorzystujących energię wody. Pod uwagę brane są takie obiekty jak młyny czy nieczynne elektrownie wodne. 

 
Projekt RESTOR Hydro współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE). Rozpoczął się on w czerwcu 2012 roku i będzie trwał 3 lata. Koordynatorem projektu jest ESHA – Europejskie Stowarzyszenie Małej Energetyki Wodnej z siedzibą w Brukseli. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzi 11 zespołów z ośmiu krajów europejskich (Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowenii i Szwecji). Polska reprezentowana jest w projekcie przez TRMEW Sp. z o.o. – spółkę należącą do Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. 
 
Założenia projektu opierają się o bardzo ważne spostrzeżenie, że na terenie Europy istnieją tysiące starych młynów, kół wodnych, nieczynnych elektrowni wodnych, jazów i innych przegród na rzekach, w których tkwi niewykorzystany potencjał hydroenergetyczny. Warto wspomnieć o tym, że na terenach Polski w latach 30. ubiegłego wieku funkcjonowało około 8 tysięcy różnego rodzaju instalacji wykorzystujących energię wody, podczas gdy dziś pracuje ich zaledwie 770. Wykorzystanie potencjału tkwiącego w historycznych obiektach hydroenergetycznych oznacza zatem opłacalną ekonomicznie i zrównoważoną pod względem środowiska produkcję energii w mikro i małych elektrowniach wodnych.
 
Działania w projekcie RESTOR Hydro polegają na inwentaryzacji obiektów wykorzystujących energię wody w przeszłości oraz zainicjowaniu przedsięwzięć, których celem będzie odtworzenie wybranych obiektów z wykorzystaniem współczesnych technologii. Obiekty wybrane do inwentaryzacji zostaną początkowo naniesione na mapę. Następnie stworzone zostaną wzorcowe modele przedsięwzięć i ostatecznie zinwentaryzowane obiekty zostaną odbudowane przez lokalne spółdzielnie.
 
Dzięki odrestaurowaniu i uruchomieniu historycznych obiektów hydroenergetycznych powstaną lokalne źródła energii, zwiększające bezpieczeństwo dostaw energii, wzmacniające stabilność sieci, a jednocześnie zwiększające ilość energii produkowanej w źródłach odnawialnych. W ramach projektu RESTOR Hydro zbadany zostanie potencjał hydroenergetyczny i wynikający z możliwości modernizacji na obszarze obejmującym kraje EU-27.
 
W ramach projektu w wybranych państwach, biorących w nim udział,  odbywały się spotkania mające na celu realizację poszczególnych założeń projektu oraz omawianie jego postępów. Jedno ze spotkań miało miejsce w Polsce jeszcze w 2013 roku. Jego rezultatem było przygotowanie filmowego materiału promocyjnego o małych elektrowniach wodnych. „Bohaterkami” powstającego filmu były elektrownie na rzekach Wierzycy i Piesienicy – MEW Owidz, MEW Kolincz i elektrownie w Nowej Wsi Rzecznej. Ostatnie ze spotkań przedstawicieli konsorcjum odbyło się w Atenach w marcu 2015 roku. 
 
Dodatkowym celem RESTOR Hydro jest również upowszechnienie inwestycji realizowanych z wykorzystaniem modelu spółdzielni. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, w Polsce spółdzielnie energetyczne nie stały się jak dotąd popularne. Aby sprawniej realizować założenia projektu i jednocześnie zrzeszać inwestorów powołane zostało Stowarzyszenie Inicjatyw OZE, które będzie pełnić rolę koordynatora procesu. Zrzesza ono osoby fizyczne i prawne zamierzające inwestować w odnawialne źródła energii, w szczególności w energetykę wodną. Na trzy pierwsze projekty pilotażowe Stowarzyszenie wybrało: młyn Iłki, stopień wodny w Buśni oraz nieczynną MEW Trzebieszowice. 
 
Jednym z sukcesów projektu jest stworzenie interaktywnej mapy potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych, która dla Polski zawiera 6 tysięcy obiektów. Dzięki niej użytkownik może zapoznać się z informacjami kluczowymi dla przyszłej inwestycji: szacowanym średnim przepływem i wysokością spadu, szacunkową mocą instalowaną obiektu, przeznaczeniem historycznym, obecnym stanem technicznym, ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska i ochroną obiektów zabytkowych oraz odległością od sieci energetycznej. Dla całej mapy obejmującej obszar Europy zebrano informacje dla ponad 50 tysięcy obiektów. 
 
Źródło: ieo.pl, restor-hydro.eu