Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych są zobowiązani do przekazywania kwartalnych sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach.

 

 
Obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 4 maja 2015r.
Od tego dnia Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych mają obowiązek przekazywania raportów do URE celem ujednolicenia przekazywanych informacji, a także możliwości kontrolowania sumarycznej mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach.
Jak wynika z informacji podanych redakcji GLOBEnergia przez URE, w pierwszym półroczu 2015 roku, a więc do 30 czerwca 2015 powstało w Polsce 1 954 mikroinstalacji OZE, czyli instalacji do 40 kW. Najmniejsza instalacja ma moc 0,24 kW.  W drugim półroczu 2014 roku takich instalacji powstało 875.
Łączna zainstalowana moc elektryczna ogółem to 10,801 MW. Warto zaznaczyć, że w drugim półroczu ubiegłego roku moc zainstalowana w mikroinstalacjach przyrosła o 4,281MW. Widać więc, jak dynamicznie rośnie liczba takich inwestycji.
Jak wynika z danych podanych przez URE, ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosła 10 569 713,25 kWh. Dla porównania, w drugim półroczu 2014 roku produkcja energii z mikroinstalacji wyniosła 750 008,23 kWh. 
 
Nie cała ilość energii została wprowadzona do sieci. Ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji wprowadzonej do sieci OSD w pierwszym półroczu 2015 roku to 9 594 222,95 kWh. Różnica to ilość energii skonsumowana przez gospodarstwo w czasie rzeczywistym. W drugim półroczu 2014 ponad 7,8% produkowanej energii było konsumowane w czasie rzeczywistym. W pierwszym półroczu 2015 wartość ta wzrosła do ponad 9,2%.
 
 
  Stan na 31.12.2014 r. Stan na 30.06.2015
Zainstalowana moc elektryczna (kW) ogółem: 4 281,56 15 801,87
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w okresie sprawozdawczym
(kWh) ogółem:
750 008,23 10 569 713,25
Ilość energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD w okresie sprawozdawczym (kWh) ogółem: 691 115,16 9 594 222,94
Wielkość konsumpcji bieżącejj (kWh) 58 893,07 975 490,31
Procent energii konsumowanej w czasie rzeczywistym [%] 7,852% 9,229%
Liczba mikroinstalacji ogółem:  875 1 954
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia