Małe instalacje OZE w Polsce

URE prowadzi rejestr małych instalacji OZE, który jest systematycznie aktualizowany. Zbiorczy raport przekazywany Ministrowi Klimatu i Środowiska stanowi wypełnienie zobowiązania nałożonego na Prezesa URE w art. 17 ustawy o OZE. Zgodnie z polskimi regulacjami do grupy małych instalacji zaliczane są instalacje o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, a także o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW.

Jak informuje URE, produkcja energii w małych instalacjach OZE w 2020 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do 2019 r. Zainstalowana moc w całym polskim segmencie OZE wyniosła prawie 10 GW, z czego w małych instalacjach OZE 183 MW. Na przestrzeni ostatnich lat struktura produkcji energii uległa niewielkim zmianom.

Na koniec 2016 r. wytwórców w małych instalacjach OZE w Polsce było 428. Po pięciu latach ich liczba zwiększyła się o blisko 79 proc. i wyniosła 765. W porównaniu z 2019 r., kiedy to funkcjonowało 697 wytwórców, nastąpił wzrost o prawie 10 proc.

Na koniec ubiegłego roku wytwórcy energii w małych instalacjach OZE produkowali energię w 898 źródłach. Jest to wzrost o 81 instalacji oraz 20 MW względem 2019 r. Najwięcej jest małych źródeł OZE wykorzystujących energię wody (343), a ich moc zainstalowana wynosi 51,96 MW. W ubiegłym roku źródła wodne straciły pozycję lidera ze względu na moc zainstalowaną w fotowoltaice. Liczba tych źródeł wzrosła z 247 w 2019 r. do 328 w 2020 r. (wzrost o 33 proc.), a ich moc zainstalowana z 47,5 MW do 66,86 MW (wzrost o blisko 41 proc.).

Małych instalacji OZE wykorzystujących biogaz było 117 (31,10 MW), energię z wiatru – 108 (39,71 MW), natomiast biomasę tylko 2 (0,47 MW).

Produkcja energii

755 wytwórców wyprodukowało w 2020 r. 340 GWh energii, z czego sprzedawcom zobowiązanym sprzedali nieco ponad 66 proc. (225 GWh), a sami zużyli lub sprzedali blisko 34 proc. wyprodukowanej przez siebie energii. W 2020 r. najwięcej energii – ponad 146 GWh – wyprodukowały małe elektrownie wodne. Drugim pod względem generacji źródłem w 2020 r. były biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy (32 proc. udziału w całej produkcji energii z małych instalacji OZE). Wytworzyły one ponad 107 GWh energii. Na trzecim miejscu, mimo największej mocy zainstalowanej wśród małych źródeł, znalazły się instalacje fotowoltaiczne, w których wytworzono ponad 64 GWh energii ‒ aż o 114 proc. więcej niż w poprzednim roku. Produkcja z tego źródła stanowiła 19 proc. generacji w małych instalacjach OZE.
Wsparcie dla małych instalacji OZE

Mikro i małe instalacje OZE korzystają z preferencji związanych z ułatwieniem formalności. Polskie regulacje przewidują łatwiejsze przyłączenie do sieci, brak konieczności uzyskania koncesji (wystarczy tylko wpis do odpowiedniego rejestru wytwórców w małej instalacji), zwolnienie małych instalacji z kosztów bilansowania handlowego) czy specjalne mechanizmy wsparcia przy sprzedaży energii. Małe instalacje OZE objęte są dodatkowo programem wsparcia stałych taryf gwarantowanych (FIT) oraz systemem dopłat do ceny rynkowej (FIP). Część z nich korzysta także z aukcyjnego systemu wsparcia.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia