17 kwietnia odbyła się konferencja „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku urynkowienia odnawialnych źródeł energii”. 

 
W konferencji wziął udział wiceminister Jerzy Pietrewicz, który zapewnił, że rozwój OZE jest jednym z sześciu najważniejszych kierunków polskiej polityki energetycznej do 2030 r. 
Jesteśmy świadomi korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej do których możemy zaliczyć pozytywny wpływ na dywersyfikację źródeł energii oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw. Dlatego podejmujemy działania mające na celu rozwój OZE w Polsce – podkreślił. 
 
Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,85  proc. 
Jak zauważył podczas wystąpienia, funkcjonujący od 2005 r. w Polsce system wsparcia dla OZE, był niezbędny i konieczny dla osiągnięcia przez Polskę obecnego udziału w końcowym zużyciu energii brutto. 
Wiceminister Pietrewicz podkreślił, że w ustawie o OZE znajdują się rozwiązania, które zapewnią zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej, a ich celem jest  dostosowanie systemu wsparcia do spadających kosztów technologii oraz zapewnienie akceptowalnych cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.  Zdaniem wiceministra ustawa umożliwi także rozwinięcie mechanizmów konkurencji oraz zapewni wzrost stabilności prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii z OZE, a nowe przepisy dadzą możliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia tych źródeł.