Sumaryczny koszt wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie wynosi 56 736 595 zł. W tym 36 592 041 zł to sumaryczna kwota dofinansowania.

Spośród wszystkich 97 projektów dofinansowanie uzyskały:

  • instalacje fotowoltaiczne – 82 projekty,
  • instalacja kolektorów słonecznych – 1 projekt,
  • wykorzystujące biomasę – 8 projektów,
  • w oparciu o inne OZE – dominują pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką – 6 projektów.

Jak pokazuje powyższe zestawienie, większość dofinansowania dotyczy produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Wśród projektów dominują mikroinstalacje o mocy do 40 kW, choć znajdziemy również kilka małych instalacji i elektrowni fotowoltaicznych.

Łączna wartość dofinansowania dla fotowoltaiki wynosi 25 181 606,86 zł, co stanowi około 60% sumarycznych kosztów projektów opiewających na 41 264 454,04 zł. Wstępna analiza wartości projektów wskazuje, że ich koszty mogą być mocno zawyżone. Dlaczego finansowane są projekty, które mogłyby zostać zrealizowane po niższych, bardziej realnych kosztach? Czy w ten sposób zwiększa się udział dofinansowania?

Wnioski o dofinansowanie mogły składać przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty posiadające osobowość prawną.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosił 85%, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 209 693 728,32 zł.

Dofinansowanie można było otrzymać na budowę, rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe, instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth, instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe, jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe i jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Dofinansować można było też budowę lub modernizację sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

Pełna lista rankingowa 

 

Źródło: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Opracowanie: redakcja GLOBEnergia