PTPIREE wskazuje, że w większości przypadków mikroinstalacje współpracują z siecią niskich napięć (nn)  bez zakłóceń i bez negatywnego wpływu na jej parametry. Dodaje, że jednak przy pewnych uwarunkowaniach, a także mając na uwadze dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji, mogą występować problemy wynikające z obecności generacji rozproszonej w sieci nn. Ryzyko występowania problemów ze współpracą mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną wzrasta w przypadku pojedynczego lub łącznego występowania następujących warunków:

  • dużej liczby i mocy mikroinstalacji w obszarze zasilanym z jednej stacji SN/nn,
  • dużej odległości mikroinstalacji od stacji zasilającej SN/nn,
  • dużej rezystancji i reaktancji linii (małe przekroje przewodów, sieć nieizolowana),
  • małego zapotrzebowania na energię w okresach największej zdolności wytwórczej (godziny największego nasłonecznienia),
  • rozbudowie istniejącej mikroinstalacji przez jej właściciela bez poinformowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jak zauważa PTPIREE, z punktu widzenia dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznej, głównym negatywnym zjawiskiem jest ryzyko niedotrzymania parametrów jakości energii w określonym punkcie sieci lub w całym obwodzie nn, wynikające ze wzrostu napięć wywołanego pracą mikroinstalacji PV.

– Niestabilna praca falowników PV bywa przyczyną nadmiernego wzrostu wskaźnika długookresowego migotania światła (Plt). Niewykluczone jest, że przy dalszym wzroście liczby i mocy zainstalowanych mikroinstalacji pojawią się również przeciążania sieci nn – wskazuje PTPIREE.

OSD poza działaniami związanymi z samym procesem przyłączenia mikroinstalacji do sieci, prowadzą szereg działań organizacyjnych oraz inwestycyjnych, w celu zapewnienia bezpiecznej pracy sieci oraz odbioru energii z mikroinstalacji, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim odbiorcom energii.

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych wdrażają rozwiązania techniczne mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie negatywnych zjawisk związanych z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnych dużej liczby mikroinstalacji. Do działań tych należą między innymi montaż transformatorów o mocy zwiększonej w stosunku do zapotrzebowania odbiorców, montaż/wymiana przewodów na przewody o zwiększonych przekrojach, skracanie (jeśli to możliwe) obwodów 0,4 kV, budowa magazynów energii, zapewnienie możliwości sterowania pracą instalacji PV lub montaż urządzeń kompensujących.

Operatory chcą posiadać prawną możliwość odmowy przyłączania mikroinstalacji

PTPIREE dodaje do wyjaśnienia, że należy jednak brać pod uwagę, że w sytuacji przeciążeń linii spowodowanych pracą mikroinstalacji, OSD powinni mieć prawną możliwość odmowy przyłączenia mikroinstalacji lub zmniejszenia jej mocy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia innych odbiorców, a także bezpieczeństwa pracy sieci i urządzeń do nich przyłączonych – wskazuje organizacja.

Źródło: PTPIREE

 

Redakcja GLOBEnergia