Jest to kolejny krok po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Regulaminu Udzielania Dofinansowania przez WFOŚiGW w Szczecinie zadań w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW pod nazwą: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji.

Finansowane w ramach programu rodzaje przedsięwzięć to przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Termin zakończenia realizacji zadań (decyduje data umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego) nie może przekroczyć dnia 15 listopada 2016 r. Zadania zakończone po tym terminie nie będą finansowane.

Szczegółowe regulacje dotyczące Programu, w tym warunki techniczne dla instalacji określa NFOŚiGW w Programie Priorytetowym, będącym Załącznikiem nr 1 do wyżej wspomnianego Regulaminu.

Wszelkie dokumenty i załączniki niezbędne do złożenia wniosku dostępne są za pośrednictwem strony internetowej WFOŚiGW w Szczecinie.

Wnioski należy składać osobiście po wcześniejszej rejestracji w systemie rezerwacji wizyt lub telefonicznej pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument właściwym dla miejsca realizacji inwestycji:
– Szczecin – 91 831 25 90-92
– Koszalin – 94 375 04 94-96
– Szczecinek – 94 375 04 80-81

 Źródło: wfos.szczecin.pl

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia