Minister energii Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem 10 lipca 2019 r. wzięli udział w konferencji prasowej, podczas której przedstawione zostały programy wsparcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podejmowane kroki mają pomóc Polsce w osiągnięciu celu jakim jest osiągnięcie 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii do 2020 roku.

źródło: gov.pl

 

Programy priorytetowe

Resort środowiska wraz z Ministerstwem Energii przygotował szereg kompleksowych programów, które uruchomią miliardy złotych przeznaczone na inwestycje energetyczne. Te programy to: Energia Plus, Polska Geotermia Plus oraz Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż. Z przeznaczonych na programy środków będą mogły korzystać przedsiębiorstwa, mieszkańcy miast oraz rolnicy z obszarów wiejskich.

Resorty środowiska i energii podjęły walkę o lepszą jakość powietrza i rozwój OZE w Polsce. Pojawiają się nowe inicjatywy na rzecz poprawy czystości powietrza i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Minister energii Krzysztof Tchórzewski wraz z ministrem środowiska Henrykiem Kowalczykiem przedstawili nowe programy wsparcia!

Zaprezentowane dziś programy to kolejny krok do inwestycji w odnawialne źródeł energii, a co za tym idzie do czystszego powietrza. Obiecaliśmy Polakom inwestycje w zieloną energię i dotrzymujemy słowa- powiedział minister Kowalczyk.

Budżety programów Energia Plus i Ciepłownictwo Powiatowe – pilotaż wynoszą odpowiednio 4 mld zł i 500 milionów zł. Budżet programu Polska Geotermia Plus wynosi do 600 mln zł.

Programy Energia Plus i Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż

Oba programy priorytetowe dotyczą przedsiębiorstw, przy czym program pilotażowy Ciepłownictwo powiatowe przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które produkują energię cieplną na cele komunalno-bytowe, a ich większościowym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego (min. 70%). Celem programów jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Działania będą dążyć do poprawy jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery pochodzących ze źródeł spalania paliw oraz działalności przemysłowej. Istotnym będzie również zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz wsparcie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Powinny pojawić się również nowe źródła ciepła i energii elektrycznej. Sieci ciepłownicze i energetycznego wykorzystania zasobów geotermalnych mają być zmodernizowane lub rozbudowane.

Program Polska Geotermia Plus

Głównym celem programu jest zwiększenie wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce. Całkowity budżet przeznaczony na realizację przedsięwzięć wynosi 600 mln zł. Program oferuje wsparcie dla inicjatyw z zakresu budowy nowej, rozbudowy lub modernizacji istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub wykonaniu lub rekonstrukcji otworu geotermalnego.
Dodatkowo, istnieje możliwość pozyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczych i inwestycji służące poprawie efektywności energetycznej, instalacje OZE oraz na wykonanie pierwszego odwiertu badawczego.

Minister Tchórzewski podkreślił, że wszystkie zaprezentowane programy wpisują się w konsekwentne działania polskiego rządu na rzecz poprawy czystości powietrza w Polsce i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Nie tylko przedstawione programy

W opinii ministra Tchórzewskiego rozwój prosumenckiej energetyki rozproszonej jest również niezwykle istotny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

–Działalność obu naszych ministerstw zazębia się tworząc sprawny mechanizm zapewniający Polakom zarówno stabilne dostawy ekologicznej energii elektrycznej, jak i coraz zdrowsze powietrze – powiedział minister energii.

Od 8.07.2019 roku są także zbierane wnioski do programu Agroenergia, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Ważne cele

Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że Unie europejska osiągnie do 2020 roku swoje cele w zakresie klimatu i energii. Jednym z najważniejszych celów jest 20-procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii w UE. W przypadku Polski, celem jest zapewnienie 15% energii ze źródeł odnawialnych w całej krajowej konsumpcji energii do roku 2020. Według danych Eurostatu, Polsce do osiągnięcia celu brakuje około 4 punktów procentowych.

Minister Tchorzewski twitter

Już 11 na 28 krajów UE osiągnęło swój cel na 2020 r. Według danych Eurostatu, udział OZE w Polsce wynosi obecnie około 11%. W związku z tym, do osiągnięcia założonego celu Polsce wciąż brakuje około 4 punktów procentowych! Miejmy nadzieję, że wprowadzane wciąż nowe programy i dofinansowania, a także zaproszenie gmin do programu czyste powietrze czy dołączenie przedsiębiorców do systemu opustów wpłyną na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w polskim systemie energetycznym. Wspierajmy nowe inicjatywy!

Źródła: gov.pl, Eurostat

Redakcja GLOBEnergia