Szanowni Państwo,
23 września 2014 Urząd Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie analizy finansowej dokonywanej przez Prezesa URE w ramach postępowań administracyjnych w przedmiocie udzielenia promesy koncesji lub promesy zmiany koncesji, dotyczącej warunków funkcjonowania infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – efekt zachęty.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wszystkie projekty inwestycyjne rozpoczynane we wskazanym obszarze po dniu 1 lipca 2014 r., będą musiały spełnić wymagania wynikające z Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020 (Dz. Urz. UE seria C, Nr 200 z 28.06.2014, s.1). Stwierdzenie występowania „efektu zachęty” – przed rozpoczęciem prac – warunkuje zgodność pomocy na dany projekt z rynkiem wewnętrznym.

Z uwagi na powyższe oraz konieczność dopełnienia formalności celem potwierdzenia przez Prezesa URE ewentualnego spełnienia „efektu zachęty”, o którym mowa w powołanych wytycznych, Zespół powermeetings.eu przygotował dla Państwa specjalistyczne seminarium:
„Efekt zachęty” w postępowaniu przed Prezesem URE w sprawie udzielenia promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej które odbędzie się 2 grudnia 2014 roku w Warszawie.
Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia takie jak:
• Regulacje krajowe
• Promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji:
• Regulacje wspólnotowe
• Wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020
• „Efekt zachęty”- w świetle Nowych Wytycznych KE
• Implementacja Nowych Wytycznych do procedury krajowej
• Ekonomiczno – biznesowe analizy dotyczące efektu zachęty.

Seminarium poprowadzą:
• Katarzyna Szwed-Lipińska, Radca Prawny
• Stanisław Poręba, Menedżer, Ekspert, EY Business Advisory

Jesteśmy przekonani, że podobnie jak w przypadku innych, dotychczas zorganizowanych przez Zespół powermeetings.eu projektach, również podczas grudniowego seminarium nt. wymogów wynikających z nowych wytycznych KE stworzymy miejsce do ciekawej, merytorycznej debaty w gronie specjalistów.
Więcej informacji o wydarzeniu w tym szczegółowy program oraz warunki rejestracji dostępne są pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu bądź pod numerem: +48 22 740 67 80.
Zapraszam do udziału! Z pewnością warto!

Jolanta Szczepaniak
Project Manager
powermeetings.eu
tel.: +48 22 740 67 80
faks: +48 22 672 95 89
www.powermeetings.eu