Bieżąca rewizja EPBD może zapewnić ramy dla wdrażania lub doskonalenia tych cyfrowych narzędzi. Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej wcześniej wyrazili swoje poglądy na temat SRI, ale powinno dalej rozwijać swoje stanowisko na ten temat i BRP w kontekście trwających konsultacji społecznych.

SRI jest opcjonalnym wskaźnikiem mającym ocenić zdolność budynku do adaptacji do zaawansowanych technologii pod względem jego efektywności i elastyczności w zaopatrzeniu w energię. BRP jest opcjonalnym dokumentem określającym długoterminową, krok po kroku mapę drogową dla renowacji konkretnego budynku, wynikającą z audytu energetycznego wykonanego na miejscu. Paszport Renowacji Budynków (BRP) dostarczany jest jako uzupełnienie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, gdy budynek jest sprzedawany lub wynajmowany. Oczekuje się, że narzędzia te pomogą poprawić określenie charakterystyki energetycznej budynków. Podczas tych warsztatów Komisja Europejska miała na celu zebranie opinii zainteresowanych stron na temat tego, w jaki sposób transformację cyfrową można lepiej zintegrować z dyrektywą EPBD w celu wsparcia dekarbonizacji budynków. Branża inteligentnych pomiarów zwróciła uwagę na korzyści płynące z cyfryzacji wykraczające poza efektywność energetyczną budynków. Stowarzyszenia architektoniczne zwróciły uwagę, że oprócz cyfryzacji budynki można uczynić inteligentniejszymi dzięki projektom budynków bardziej zorientowanych na ludzi. Nie było zgody co do tego, czy SRI powinno być obowiązkowe. W BRP podniesiono rolę renowacji etapowej (częściowej) oraz jakości audytów.

Kolejnymi krokami w branży instalacyjno-grzewczej będą konsultacje ze swoimi członkami w celu aktualizacji swojego stanowiska w sprawie SRI oraz wypracowanie swojego stanowiska w sprawie BRP w ramach konsultacji społecznych.

Następne kroki

• 3 czerwca 2021: piąte warsztaty na temat EPBD zorganizowane przez Komisję Europejską. Temat: Finansowanie Fali Renowacji. Przedstawiciele branży instalacyjno-grzewczej również wzięli udział w tych warsztatach
• Do IV kwartału 2021 r.: publikacja przez Komisję Europejską wniosku legislacyjnego EPBD i rozpoczęcie negocjacji między Parlamentem Europejskim a Radą Państw Członkowskich.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych