Warunki programu PROSUMENT

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

1402 prosument pan

Rada  Nadzorcza  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  przyjęła  warunki  programu   PROSUMENT, który będzie wspierał w latach 2014–2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł.  

Program  „Wspieranie  rozproszonych,  odnawialnych  źródeł  energii  Część  4)  Prosument  –  linia  dofinansowania  z  przeznaczeniem  na  zakup  i  montaż  mikroinstalacji  odnawialnych  źródeł  energii”  ma  na  celu  promowanie  nowych  technologii  OZE  oraz  postaw  prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców  urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc  pracy w tym sektorze. Program stanowić będzie kontynuację i rozszerzenie kończącego się w 2014 r. programu    „Wspieranie    rozproszonych,    odnawialnych  źródeł  energii  Część  3)  Dopłaty  na  częściowe  spłaty  kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Dofinansowanie   przedsięwzięć   obejmie  zakup   i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych  źródeł  energii  typu  prosumenckiego  do  produkcji:  
•     energii elektrycznej lub
•     ciepła i energii elektrycznej,
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących  instalacji  na  bardziej  efektywne  i  przyjazne  środowisku.

Beneficjentami  programu  będą osoby  fizyczne,  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty  mieszkaniowe  oraz  jednostki  samorządu  terytorialnego.

Efektem  ekologicznym  programu  będzie  coroczne  ograniczenie  emisji  CO 2   w  wysokości  165  000  Mg  oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł   360  000  MWh.  Budżet  programu  wynosi  600  mln  zł  na  lata  2014–2020  z  możliwością  zawierania  umów  kredytu do 2018r.

Finansowane  będą  instalacje  do  produkcji  energii  elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
•     źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła  oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy  cieplnej do 300 kWt,
•     systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie  wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w  tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy  elektrycznej do 40 kWe.
   
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
•     pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją  łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych  instalacji,
•     dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
•     maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych od 100 tys. zł do 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
•     określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
•     oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
•     maksymalny okres finansowania pożyczką/ kredytem: 15 lat.
Program będzie wdrażany na dwa sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)
•     pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
•     wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych ( dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji  OZE)  należy do jst,
•     nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW
•     kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1 000 tys. zł
b) za pośrednictwem banku
•     środki udostępnione bankowi wybranemu w  przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielania kredytów bankowych
•     nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot  i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym,  prowadzony przez bank.   
W latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:
•     100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego,
•     100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.
Sposób  realizacji  programu  w  kolejnych  latach  uzależniony  jest  od  wyników  programów  pilotażowych  oraz  zmian  zachodzących  na  rynku  i  zmian  legislacyjnych.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem planowane jest:
•     ogłoszenie naboru wniosków dla jest – II kwartał  2014 r.
•     rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym   w przetargu banku – III kwartał 2014 r.
Uprawomocnienie decyzji Rady Nadzorczej nastąpi  dnia  19  marca  br.  Po  tym  dniu  treść  programu  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości.  Dodatkowych  informacji  o  programie  udziela  Wydział  Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego.

Źródło:   Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej