Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE.

Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.
 
Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE  jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. Chodzi o to, że właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa przez 15 lat. Ustawa reguluje też kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.
 
OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej UE. Jednym z jej założeń jest 20-proc. udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii. Dla Polski cel ten jest trochę niższy – 15,5 proc.
 
Sejm uchwalił ustawę 20 lutego 2015 r., a Prezydent podpisał ją 11 marca br.
 
Ustawa weszła w życie 4 maja 2015 r. Część przepisów zacznie obowiązywać w październiku 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r.
 
Dz.U. 2015 poz. 478
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
 
Tekst aktu: Kliknij TUTAJ
Tekst ogłoszony: Kliknij TUTAJ

 
Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2015-04-03
Data wydania: 2015-02-20
Data wejścia w życie: 2015-05-04
Data obowiązywania: 2015-05-04
Uwagi: rozdział 4, art. 130, art. 179 pkt 11 w zakresie uchylenia art. 9o, pkt 13 w zakresie uchylenia art. 9v, pkt 20, 21 i 29 oraz art. 182 pkt 1 lit. a wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: a) art. 75, art. 76 oraz art. 78 ust. 7–11, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r., b) art. 106–115, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.; 2) art. 179 pkt 5 i 7–10, art. 188, art. 189 oraz art. 206 wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2015 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI, RADA MINISTRÓW
Źródło: Sejm RP