Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prowadzi nabór wniosków w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Jego celem jest ograniczenie lub zapobieganie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz transport przyjazny środowisku.

W ramach programu można się ubiegać o niskoprocentową pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia. Warto dodać, że program nie wspiera wymian kopciuchów na bardziej nowoczesne kotły na węgiel.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Program przeznaczony jest dla wielu podmiotów. O wsparcie mogą się ubiegać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki;
 • spółki prawa handlowego;
 • pozostałe osoby prawne;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 • wspólnoty mieszkaniowe

Jakie cele wspiera program?

O dofinansowanie w programie można się ubiegać w ramach kilku przedsięwzięć. Są to:

 • termomodernizacja budynku, np. ocieplenie
 • wentylacja z odzyskiem ciepła – rekuperacja
 • modernizacja/wymiana źródła ciepła na bardziej ekologiczne, z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek
 • likwidacja istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej
 • budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci;
  modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacji węzłów cieplnych
 • budowa lub rozbudowa sieci gazowej połączonej z likwidacją lokalnych kotłowni
 • modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowa układów wysokosprawnej kogeneracji, a także wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych, które pozwolą na ograniczenie emisji zanieczyszczeń;
 • wymiana starego taboru na tabor zeroemisyjny lub niskoemisyjny w transporcie publicznym
 • zakup i montaż punktów ładowania, w szczególności pojazdów elektrycznych
 • zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w szczególności pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych
 • budowa elektrowni wiatrowych
 • budowa biogazowni
 • wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach oczyszczania ścieków lub składowania odpadów.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub polegającym na zakupie urządzeń itp, intensywność dofinansowania w formie pożyczki może wynosić nawet do
100 % kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany możliwy do dofinansowania ze środków
Funduszu wynosi (dotyczy zadań polegających na termomodernizacji budynków):

 • 250 zł/m2 – ocieplenie ścian zewnętrznych (bez uwzględnienia ścian przyziemia)
 • 350 zł/m2 – ocieplenie ścian przyziemia
 • 220 zł/m2 – ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą
 • 200 zł/m2 – ocieplenie stropodachu/dachu wentylowanego nad ogrzewanymi
  pomieszczeniami
 • 250 zł/m2 – ocieplenie stropodachu/dachu niewentylowanego nad ogrzewanymi
  pomieszczeniami
 • 1 000 zł/m2 – wymiana stolarki okiennej
 • 2 500 zł/m2 – wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych

Dopuszcza się zwiększenie kosztów, jednak nie więcej niż o 50%, pod warunkiem przedłożenia stosownych dokumentów/wyjaśnień, które zostaną zaakceptowane przez Zarząd Funduszu

Poprzedni program

W 2019 roku w ramach programu zawarto umowy na kwotę około 13 mln zł. Najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji związanych z termomodernizacją budynków tj. dociepleniem budynków, wymianą okien i drzwi oraz modernizacją źródeł ciepła. Drugi typ zadań to zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, najczęściej instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Źródło: WFOŚiGW w Warszawie

Redakcja GLOBEnergia