Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił 5 marca 2015 nabór wniosków w ramach Programu Prosument. 

 
Dofinansowanie pochodzić będzie z programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez WFOŚiGW”. 
 
W ramach dofinansowania z NFOŚiGW, Beneficjenci będą mieli do dyspozycji w formie pożyczki 6 704 000,00 zł oraz 3 296 000,00 zł w formie dotacji. Beneficjentami programu mogą być tylko spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe. Z programu wyłączono więc osoby fizyczne. 
 
Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą w trybie ciągłym do wyczerpania środków. 
Spis dokumentów i oświadczeń, które należy przygotować i przedłożyć w WFOŚiGW w Krakowie na oficjalnej stronie. 
 
Źródło: WFOŚiGW w Krakowie.