WOŚiGW jest kolejnym funduszem wojewódzkim, który zachęca do składania wniosków w ramach Programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.”

Termin do składania wniosków upływa z dniem 23 lutego 2015 roku do godziny 15:30. Na oficjalnej stronie WFOŚiGW w Krakowie znajdują się wszystkie niezbędne załączniki i dokumenty, które należy przedłożyć.
Są to między innymi:
Projekt instalacji, zawierający w szczególności
• schemat instalacji wraz z licznikiem energii,
• opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń,
• kosztorys,
• potwierdzenie przez projektanta spełnienia wymagań programu dla konkretnego rodzaju przedsięwzięcia,
• wszelkie dokumenty, które gwarantują zgodność założeń projektowych z normą techniczną,
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez inwestora prawa do gruntu lub obiektu,
• pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie zamiaru wykonywania robót.

Jak zostać Prosumentem? Poradnik Prosument dostępny jest w numerze 6/2014 GLOBEnergia


WFOŚiGW w Krakowie wymaga również przedłożenia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat, lub informacji o otrzymaniu pomocy de minimis i innej niż pomoc de minimis, a także szeregu oświadczeń takich jak: znajomość programu Prosument, o odpowiedzialności karnej za przedłożenie stwierdzających nieprawdę dokumentów, o udzielaniu zamówień zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oświadczenie podatnika.

Co wniosku należy obowiązkowo dołączyć Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie