Finansowaniu podlegają:

 1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. na paliwo ekologiczne, w tym m. in.: gaz, biomasa (do paliw ekologicznych nie jest zaliczany ekogroszek),
 2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy w budynkach mieszkalnych (do 20 kW),
 3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe
 4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
 5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 6. Zakup i montaż pomp ciepła,
 7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 10 kW), w przypadku zastosowania systemu hybrydowego – do 12 kW,
 8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 10 kW).

Dofinansowane mogą być też przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Maksymalny okres finansowania wynosi 10 lat. Karencja, liczona od planowanej daty wypłaty pożyczki, wliczana jest do okresu spłaty. Karencja w spłacie rat kapitałowych nie może być dłuższa niż 3 miesiące. Minimalny okres, na który może być zawarta umowa pożyczki, wynosi 2 lata (pożyczka bez możliwości umorzenia). Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 9 miesięcy licząc od daty podpisania umowy. Kwota udzielonej pożyczki stanowi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia i określana jest w oparciu o kosztorys załączony do dokumentacji projektowej (jeżeli ta jest wymagana) lub o kosztorys/wycenę stanowiące załącznik do wniosku. Minimalna kwota pożyczki wynosi 3 500 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4,0% w skali roku. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych następować będzie w okresach miesięcznych w terminie do 20. każdego miesiąca zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w umowie o dofinansowanie.

Po spłacie 70 lub 75% pożyczki (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia) i łącznym spełnieniu warunków wymienionych poniżej, Fundusz na wniosek Beneficjenta umarza pozostającą do spłaty część pożyczki, a więc 30 lub 25% wraz z należnymi odsetkami od umorzonej części pożyczki. Dla pierwszych dwóch finansowanych przedsięwzięć wymienionych powyżej (wymiany pieców lub kotłów węglowych) umorzenie wynosi 30% wartości wypłaconej pożyczki, dla pozostałych przedsięwzięć wynosi 25%.

Pożyczka może zostać częściowo umorzona, jeśli:

 • Beneficjent spłacał terminowo raty kapitału i należne odsetki,
 • Suma opóźnienia w spłacie pożyczki licząc od pierwszego dnia spłaty nie przekracza łącznie 30 dni. W sytuacji powstania opóźnień w spłacie pożyczki ponad ten dopuszczalny okres, kwota możliwego do uzyskania umorzenia, ulega obniżeniu o 1% za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wartości wypłaconej pożyczki,
 • Pożyczka została udzielona na okres co najmniej 3 lat,
 • Beneficjent spłacił co najmniej 70 lub 75% pożyczki,
 • Beneficjent zakończył realizację zadania w terminie określonym w umowie dofinansowania, a w wyniku realizacji zadania osiągnięto zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny.

Wnioski będą przyjmowane w dwóch terminach:

 • od 1 lutego do 31 marca,
 • od 15 września do 31 października.

Regulamin programu, wnioski o dofinansowanie i potrzebne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Funduszu. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w zależności od miejsca położenia planowanej do realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117, 132, 133) – powiaty: Miasto Lublin, lubelski, janowski, kraśnicki, lubartowski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Biuro w Białej Podlaskiej, Al. 1000-lecia 28a/12, 21-500 Biała Podlaska, tel. (83) 342 03 97, 342 11 73 – powiaty: Miasto Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński.

Biuro w Chełmie, Plac Niepodległości 1 (pok. 351), 22-100 Chełm – tel. (82) 562 75 75, 562 75 96 – powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski.

Biuro w Zamościu, ul. Promienna 4, 22-400 Zamość, tel. (84) 639 30 94 – powiaty: Miasto Zamość, zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie