Więcej OZE i ochrona konsumentów – Szykuje się reforma rynku energii 

14 marca 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła założenia reformy rynku energii elektrycznej w UE. Obejmują one działania na rzecz zwiększenia konsumpcji energii OZE w miksie energetycznym, skuteczniejszej ochrony odbiorców energii oraz wzmocnienia konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Kryzys energetyczny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę pokazał potrzebę szybkiego dostosowania rynku energii elektrycznej do transformacji energetycznej, a w szczególności do zapewnienia niskich cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i firm. KE zapowiedziała reformę struktury rynku energii, która obejmuje aktualizację kilku aktów prawnych UE - w szczególności rozporządzenia i dyrektywy w sprawie energii elektrycznej oraz rozporządzenia REMIT. Środki mają zachęcać do zawierania długoterminowych umów na energię ze źródeł zeroemisyjnych. Przewidziane jest wsparcie dla magazynowania gazu oraz elastyczności na rynku tego surowca. Reforma ma wspierać konkurencję na europejskich hurtowych rynkach energii poprzez zwiększenie przejrzystości i integralności rynku.

Reforma, która stanowi część planu przemysłowego Zielonego Ładu, umożliwi również przemysłowi europejskiemu dostęp do odnawialnej, bezemisyjnej i przystępnej cenowo energii. Aby osiągnąć cele w zakresie energii i klimatu, do końca bieżącego dziesięciolecia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii będzie musiało wzrosnąć trzykrotnie – informuje KE.

Będą taryfy dynamiczne

KE chce zapewnić konsumentom energii elektrycznej szeroki wybór umów i dostęp do zrozumiałych informacji przed podpisaniem umowy, tak aby mieli możliwość zagwarantowania sobie długoterminowych cen i uniknięcia nadmiernego ryzyka i zmienności. Umowę na dostawy energii będzie można podpisać na bazie dynamicznych cen, aby wykorzystać dostęp do tańszej energii, gdy taka się pojawi w sieci. Takie rozwiązanie mogłoby być wykorzystane np. do ładowania samochodów elektrycznych lub korzystania z pomp ciepła.

KE zobowiązuje dostawców energii do zarządzania ryzykiem cenowym co najmniej w odniesieniu do wolumenów objętych umowami stałymi. Zobowiązuje również państwa członkowskie do ustanowienia dostawców z urzędu tak, aby żaden konsument nie został bez dostępu do energii elektrycznej.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia, że zadłużeni odbiorcy podatni na wahania na rynku energii nie zostali odcięci od dostaw energii. Ponadto umożliwia ona państwom członkowskim rozszerzenie regulowanych cen detalicznych na gospodarstwa domowe i MŚP w przypadku kryzysu.

Więcej OZE i PPA

Konsumenci będą mogli inwestować w elektrownie wiatrowe lub fotowoltaiczne i sprzedawać nadmiar energii z instalacji dachowych sąsiadom, a nie tylko dostawcom. Na przykład możliwe będzie dzielenie się nadwyżką energii słonecznej z paneli na dachach z sąsiadem. Reforma zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia dostępności gwarancji rynkowych dla umów PPA.

Kraje UE będą też zobowiązane do oceny swoich potrzeb i ustanowienia celów w zakresie zwiększenia elastyczności paliw niekopalnych oraz będą miały możliwość wprowadzenia nowych systemów wsparcia, zwłaszcza w odniesieniu do odpowiedzi odbioru i magazynowania. Reforma umożliwia również operatorom systemów wdrożenie narzędzi służących zmniejszeniu zapotrzebowania w godzinach szczytu.

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) i krajowe organy regulacyjne będą miały większą zdolność monitorowania integralności i przejrzystości rynku energii. W szczególności zaktualizowane rozporządzenie w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) zapewni lepszą jakość danych, a także wzmocni rolę ACER w dochodzeniach dotyczących potencjalnych transgranicznych przypadków nadużyć na rynku – informuje KE.

Źródło: Komisja Europejska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia