Jak pisaliśmy już w połowie maja 2016r, NFOŚiGW podjął działania w celu wznowienia finansowania zadań związanych z rozpoznawaniem możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych. 

 

W tym celu organizuje spotkania z ekspertami, podczas których prowadzone są dyskusje dotyczące oddziaływania na środowisko przy wdrażaniu projektów geotermalnych, kompletności danych dotyczących zasobów, możliwości adaptacji stosowanych, technik wiertniczych do projektów geotermalnych i geotermicznych  oraz kosztów wierceń.
Oprócz tego przygotowywany jest również instrument wsparcia dla energetycznego wykorzystania tych zasobów.
 
Ostatnie spotkanie ekspertów odbyło się 2 czerwca, a odbyło się pod hasłem: „Zasoby i możliwości techniczne dla rozwoju i wdrożeń technologii geotermalnych i geotermicznych w Polsce”. Spotkanie zgromadziło prawie 100 uczestników i stanowiło jedyne w swoim rodzaju forum przekazu wiedzy, wymiany informacji, poglądów oraz praktycznych doświadczeń w obszarze geotermii.
 
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, m.in.: Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Wrocławskiej. Obecni byli również przedstawiciele ministerstw, przedsiębiorcy wdrażający projekty geotermalne oraz reprezentanci samorządów i izb gospodarczych.
 
Jak wynika z informacji podanej na oficjalnej stronie NFOŚiGW, są przygotowywane dwa programy priorytetowe, które będą wspierać finansowo prace rozpoznawcze i wdrożenia w obszarze geotermii. 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dofinansowywał przedsięwzięcia dla rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał. Alokacja programu wynosi 200 mln zł, beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Formą finasowania będzie dotacja – dla samorządów w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, dla innych beneficjentów do 50 – 70% kosztów kwalifikowanych  w zależności od wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły” poinformowała Beata Kuś, kierownik Wydziału Górnictwa i Geologii w Departamencie Ochrony Ziemi w NFOŚiGW.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dofinansowywał przedsięwzięcia budowy nowych lub rozbudowy istniejących ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnych, modernizacji lub rozbudowy źródeł energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się on do  wykonania otworu badawczego. Alokacja programu wynosi 500 mln zł (zwrotne środki finansowania), beneficjentami  mogą być przedsiębiorcy Formą finasowania będzie pożyczka, bez możliwości umorzenia (do 75% kosztów kwalifikowanych) lub inwestycja kapitałowa NFOŚiGW (do 15 lat, do 49% udziałów, do 85 % kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły).” – dodała Agnieszka Karwat, p.o. Kierownika Zespołu ds. OZE w Departamencie Energii i Innowacji w NFOŚiGW.
 
Źródło: NFOŚiGW