Wielka aukcja OZE. Przedmiotem będzie energia warta 40 mld zł

Prezes URE ogłosił siedem aukcji sprzedaży energii elektrycznej z OZE. Wydarzenie będzie miało miejsce między 13 a 22 listopada br., a jego  przedmiotem będzie 88 TWh zielonej energii, których łączna wartość osiągnie 40,8 mld zł.   

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ulga na instalacje oze

Podziel się

Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki w siedmiu aukcjach dotyczących najbardziej zaawansowanych technologii energetycznych, koncentrujących się na wykorzystaniu energii słonecznej i wiatru na lądzie, zostało przydzielonych łącznie 33 TWh energii o łącznej wartości przekraczającej 10 mld złotych. W aukcjach mogą uczestniczyć tylko nowe instalacje. 

Z kolei największy koszyk, zarówno pod względem ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, jak i jej wartości, obejmuje różne rodzaje biogazowni, w tym te zlokalizowane na składowiskach, oczyszczalniach ścieków, biogazowniach niezwiązanych z rolnictwem, dedykowanych instalacjach spalania biomasy, układach hybrydowych, instalacjach termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacjach spalania wielopaliwowego, o mocy przekraczającej 1 megawat. 

Terminarz aukcji z podziałem na koszyki aukcyjne, źródło: URE

Renesans biogazu?

W ostatnich miesiącach sektor biogazu otrzymuje duże wsparcie ze strony rządu. Świadczy o tym nie tylko ich największy udział w aukcji, ale również zapisy wprowadzone do najnowszej nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 października 2023 roku.

Przepisy nowelizacji mają na celu stworzenie rynku biometanu w Polsce, ułatwiając jego wprowadzenie do sieci gazowych i zastosowanie w transporcie. URE reguluje kwestie wsparcia obowiązującego przez 20 lat (do 30 czerwca 2048 roku), rejestracji producentów biogazu oraz ułatwień związanych z podłączaniem instalacji wytwarzających biometan do sieci.

Ponadto w tej samej nowelizacji przepisy dotyczące spółdzielni energetycznych zostały zmienione w ten sposób, by uwzględniały produkcję biometanu. 

Rozwój biogazowni może jednak spotkać się z oporem. Ze względu na rozproszoną zabudowę w Polsce, umieszczenie tego typu instalacji z dala od zabudowań mieszkalnych jest trudne. Jednocześnie instalacje - zwłaszcza te, które przetwarzają padlinę - emitują uciążliwy zapach. Niestety w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych z 13 lipca br. nie uwzględniono minimalnej odległości, w jakiej może znajdować się tego typu instalacja względem budynków mieszkalnych. Już teraz budowa nowych biogazowni budzi sprzeciw mieszkańców, czego przykładem jest głośna sprawa Raby Wyżnej. 

Aukcje OZE coraz mniej popularne?

Chociaż wolumen energii wystawionej na aukcję jest imponujący, nie ma gwarancji, że w całości zostanie zakontraktowany. Warto przypomnieć, że w siedmiu aukcjach z grudnia 2022 roku na sprzedaż trafiło 34 TWh, lecz finalnie zakontraktowano zaledwie 57%.

Specjaliści wskazują, że obecnie o wiele korzystniejsze jest zawieranie kontraktów typu cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), które stanowią długoterminowe umowy zawierane między producentem energii a jej odbiorcą. Pozwalają one na spłatę finansowania inwestycji w OZE. 

Przewagą kontraktów cPPA nad aukcyjnym systemem wsparcia jest możliwość renegocjacji w przypadku nadzwyczajnych zmian okoliczności, takich jak zmiana sytuacji rynkowej, prawnej lub podatkowej, co jest szczególnie korzystne dla inwestorów.