Ilość energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w 2012 r., według stanu na dzień 30 maja 2013 r., wyniosła 13 937 928,422 MWh. Wynik ten potwierdza ilość świadectw pochodzenia wydanych przez Prezesa URE zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 9e ust 1 tej ustawy potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia”. Dopiero z chwilą jego wydania energia elektryczna zostaje zatem zaliczona do wytworzonej w OZE.  

Zgodnie z powyższym, ilość wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii w 2012 roku wynikająca z wydanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia, ze względu na rodzaj źródła i według stanu na 30 maja 2013 r., wynosi:

 Elektrownie na biogaz  –  528 099,178 MWh
 Elektrownie na biomasę  –  1 097 718,577 MWh
 Elektrownie wytwarzające e.e. z promieniowania słonecznego  –  1 136,802 MWh
 Elektrownie wiatrowe  –  4 524 473,670 MWh
 Elektrownie wodne  –  2 031 544,902 MWh
 Współspalanie  –  5 754 955,293 MWh
Łącznie  –  13 937 928,422 MWh

Należy zauważyć, że wobec wyjątkowej sytuacji, spowodowanej wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 1229), wprowadzającego nowe obowiązki dla jednostek spalających biomasę, Prezes URE w dalszym ciągu prowadzi postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2012 r. – ok. 2,1 TWh. Ze względu na rodzaj toczących się spraw ilość  wytworzonej energii elektrycznej rozkłada się w sposób następujący:

 * Wnioski, które nie zostały rozpatrzone  –  2 148 537,466 MWh
 * w tym wnioski dot. wyłącznie jednostek spalających biomasę  –  2 091 192,110 MWh
Postępowania te zostaną zakończone po zgromadzeniu materiału dowodowego pozwalającego na merytoryczne rozpatrzenie wniosków poprzez wydanie świadectwa pochodzenia, bądź wydanie postanowienia o odmowie wydania świadectwa pochodzenia.

 Jednocześnie należy wskazać, że do dnia 30 maja 2013 r. Prezes URE wydał postanowienia o odmowie wydania świadectw pochodzenia na łączny wolumen wytworzonej energii elektrycznej w 2012 r. wynoszący ok. 0,4 TWh. Wśród najczęściej wymienianych przyczyn odmowy znalazły się: niedochowanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów (obowiązującego do 30 grudnia 2012 r.) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. W większości przypadków Przedsiębiorcy wnieśli zażalenia do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Źródło: URE

Powrót do aktualności