Wnioskujesz o Mój Prąd 5.0? Pamiętaj o tabliczce “na płocie” i obowiązku informacyjnym!

Program Mój Prąd to dofinansowanie na fotowoltaikę i dodatkowe elementy wspierające zwiększenie autokonsumpcji, a więc pompy ciepła, magazyny energii itd. Dofinansowanie w programie może sięgać nawet 58 tys. zł, jeśli obejmie wszystkie dostępne technologie. Jednak bez względu na wysokość otrzymanego dofinansowania, na osobach, które otrzymały dotację spoczywa pewien obowiązek. Jest to obowiązek informacyjny.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Program Mój Prąd 5.0 został uruchomiony w kwietniu 2022 roku i wspiera przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne w net-billingu. Mój Prąd 5.0 wspiera również dodatkowe komponenty. W programie przewidziano następujące kwoty dofinansowań:

  • do mikroinstalacji PV o mocy 2-10 kW – do 7 tys. zł (6 tys. zł bez elementów towarzyszących)
  • do magazynu energii elektrycznej – do 16 tys. zł;
  • do systemu EMS / HEMS – do 3 tys. zł;
  • do kolektorów słonecznych – 3,5 tys. zł;
  • do magazynu ciepła – do 5 tys. zł lub
  • do pompy ciepła powietrze-powietrze – 4,4 tys. zł lub
  • do gruntowej pompy ciepła – 28,5 tys. zł lub 
  • do pompy ciepła powietrze-woda – 12,6 tys. zł lub
  • do pompy ciepła powietrze-woda z podwyższoną klasą energetyczną – 19,4 tys. zł.

Mój Prąd z tabliczką na płocie

Po otrzymaniu dofinansowania w ramach programu, beneficjent musi o tym poinformować. Obowiązek informacyjny to nie nowość w programie Mój Prąd. Funkcjonuje on od trzeciej edycji programu. W jego ramach, beneficjenci są zobligowani, by po otrzymaniu dotacji zamontować na swojej posesji tabliczkę informującą o otrzymaniu dotacji. O obowiązku informacyjnym mówi punkt 9. regulaminu - Postanowienia dodatkowe i jego podpunkt 3.. Przyjrzyjmy się mu.

Grantobiorca po uzyskaniu dofinansowania, ma obowiązek niezwłocznego umieszczenia w widocznym miejscu – w miejscu lokalizacji inwestycji - np. na budynku/ogrodzeniu - informacji w formie trwałej tablicy wraz z odpowiednimi logotypami (sugerowany format A3, lecz nie mniejszy niż A4), wykonanej we własnym zakresie, o treści: Inwestycja proekologiczna wsparta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w ramach poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Program Mój Prąd.

czytamy w regulaminie programu Mój Prąd.

Taka tabliczka musi wisieć “na płocie” beneficjenta przez co najmniej 5 lat od daty wypłaty środków. Jest to okres trwałości. W załącznikach do programu możemy również znaleźć wzór tabliczki.

Wzór tabliczki informacyjnej w ramach programu Mój Prąd 5.0, źródło: mojprad.gov.pl
Wzór tabliczki informacyjnej w ramach programu Mój Prąd 5.0, źródło: mojprad.gov.pl

Warto zwrócić uwagę, że tabliczka nie może być wydrukowaną czarno-białą kartką papieru umieszczoną w koszulce. Nie jest dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości. Musi to być trwała tablica wykonana z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego wraz z odpowiednimi logotypami w kolorze. Jej wymiar to co najmniej format A4, a więc nie mniejszy niż 297mm x 210 mm. Jej wykonanie spoczywa na osobie, która otrzymała dotację. Wykonanie tablicy nie podlega dofinansowaniu. A co jeśli tabliczki nie będzie?

Kontrole w programie Mój Prąd?

W regulaminie programu Mój Prąd znajduje się również punkt o możliwych kontrolach prowadzonych przez NFOŚiGW oraz Instytucję Pośredniczącą lub wskazaną przez te podmioty inną instytucję. Kontrolę mogą przeprowadzić wymienione instytucje samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie okresu trwałości, czyli przez 5 lat. Odbywać się będzie w terenie na losowo wybranej próbie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne będzie dokonanie korekty/uzupełnień/wyjaśnień. Naruszenie postanowień regulaminu lub programu w okresie trwałości może wiązać się nawet z wypowiedzeniem umowy o dofinansowanie.

Wykonanie tabliczki nie jest dużym problemem, a jej koszt w porównaniu do uzyskanego dofinansowania nie jest duży. Tym samym osoby, które otrzymały dofinansowanie powinny ją po prostu zamontować, by uniknąć w przyszłości ewentualnych kłopotów.