Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem (konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-137/17). Nabór będzie przeprowadzony w terminie 29.09.201730.11.2017. Program zostanie sfinansowany dzięki funduszom europejskim.

Informacje o naborze wniosków

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020  dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone  w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu .

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

– przedsiębiorstwo;

– jednostkę samorządu terytorialnego;

– samorządową jednostkę organizacyjną;

– zarządcę infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;

– partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Z konkursu wyłączeni są wnioskodawcy z obszaru objętego Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie – jakie projekty mają szansę?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt zgodny z następującymi typami projektów

a) budowa i przebudowa sieci tramwajowych, zaplecza technicznego do obsługi taboru tramwajowego, infrastruktury punktowej (zajezdni tramwajowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych), centrów przesiadkowych; elementy wyposażenia dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego i pasażerów oraz pozostała infrastruktura (w tym drogowa) niezbędna do rozwoju publicznego transportu szynowego.

Ponadto jako uzupełnienie projektu związanego z infrastrukturą szynową możliwa jest realizacja następujących zadań:

b) zakup taboru szynowego;

c) tworzenie systemów zarządzania ruchem (ITS), w tym m.in.: systemy centralnego sterowania sygnalizacją, systemy sygnalizacji akustycznej, systemy sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej, systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej, system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego, system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line, systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze;

d) działania związane z ułatwianiem podróży multimodalnych, polityką parkingową (budowa i przebudowa parkingów typu np. „park&ride”, „bike&ride”, „kiss&ride”) oraz priorytetyzacją ruchu pieszego i rowerowego (m.in. rozwój koncepcji „bike&ride”, ścieżek i tras rowerowych oraz systemów rowerów publicznych/miejskich wraz z niezbędną infrastrukturą);

e) działania mające za zadanie zmniejszenie zatłoczenia miast i ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast (np. ograniczenia w ruchu samochodowym w centrach miast, bus pasy, priorytety w ruchu miejskim dla środków komunikacji publicznej);

f) działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Do wsparcia nie kwalifikują się inwestycje obejmujące prace remontowe oraz bieżące utrzymanie infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów – co zadecyduje o przyznaniu dotacji?

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania projektu, czyli przewidywana wysokość dotacji

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt. 3 Regulaminu konkursu  jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 69 291 200,00 zł.

Więcej informacji na temat naboru znajduje się pod następującym adresem: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-Zrownowazona-mobilnosc-miejska-i-promowanie-strategii-niskoemisyjnych-2

 

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia