Agroenergia w czerwcu – program będzie podzielony na dwie części

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii z OZE w sektorze rolniczym. Preferowane jest wsparcie dla inwestycji w instalację fotowoltaiczną, elektrownie wiatrowe oraz pompy ciepła służące zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019 – 2025, przy czym umowy mogą być podpisywanie do 2023 r., a środki będą wypłacane do 2025 r. Całkowity budżet programu wynosi 200 milionów złotych, a nabór odbywa się w trybie ciągłym. Kiedy odbędzie się kolejny? W marcu informowaliśmy, że w planie NFOŚiGW jest uruchomienie naboru w III kwartale 2021 r., a dokładnie w czerwcu. Zwróciliśmy się na kilka dni przed czerwcem, na jakim etapie są prace nad programem.

NFOŚiGW potwierdził, że termin planowanego uruchomienia programu Agroenergia nie zmienił się i jest on przewidziany w czerwcu 2021 r., jednak nie podano jeszcze dokładnej daty. Regulamin konkursu oraz naboru wniosków będzie udostepniniony niebawem na stronie programu. NFOŚiGW poinformował, że obecnie procedowana jest zmiana programu, polegająca na podzieleniu programu na dwie części.

– Część pierwsza będzie wdrażana przez WFOŚiGW ze środków udostępnionych przez NFÓŚiGW i dotyczy dofinansowania mikroinstalacji oraz pomp ciepła do 50kW oraz towarzyszących magazynów energii. Użytkownicy końcowi, czyli rolnicy, będą mogli składać wnioski do miejscowych WFOŚiGW po tym jak te podpiszą stosowne umowy z NFOŚiGW – wskazuje Narodowy Fundusz.

Druga część będzie wdrażana bezpośrednio przez NFÓŚiGW i dotyczyć będzie dofinansowania biogazowni rolniczych oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. NFOŚiGW informuje, że dofinansowaniu będą podlegać również towarzyszące magazyny energii

– Zmiana programu uzyskała już pozytywną opinię MKiŚ i oczekuje na zatwierdzenie kryteriów wyboru przedsięwzięć przez Radę Nadzorczą NFÓŚiGW. Budżet całego programu (nabory 1 i 2) to 200 mln zł – informuje biuro prasowe.

Dodano w odpowiedzi, iż z racji tego, że dofinansowanie w ramach programu Agroenergia będzie udzielane wyłącznie w ramach pomocy publicznej horyzontalnej na ochronę środowiska, decydującym terminem kwalifikowania kosztów jest dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Przedsięwzięcie nie może być również rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku.

Inne programy wsparcia dla rolników – walka z azbestem

Narodowy Fundusz prowadzi także inne programy skierowane do rolników. Pierwszy z nich to ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, którym przewidziano środki w wysokości 100 mln zł na lata 2019-2023 r. Nabór wniosków na likwidację eternitu dla WFOŚiGW trwał od 23.03 do 7.04.2021 r. Beneficjentem końcowym programu są gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie. Osoby zainteresowane dofinansowaniem usunięcia wyrobów zawierających azbest powinny kierować się do gmin, które mogą pozyskiwać środki z wojewódzkich funduszy.

Program jest istotny z punkt widzenia np. inwestycji w fotowoltaikę. Nie ma możliwości zainstalowania modułów fotowoltaicznych na dachu budynku, na którym znajduje się azbest. Dach w takim przypadku jest niestabilny, a azbest jest kruchy. Pod drugie w związku z ogólnopolskim programem usuwania azbestu, instalacja paneli PV na takim podłożu zwyczajnie się nie opłaca, i co najważniejsze – może być niebezpieczna.

Regeneracja środowiska gleb

Kolejny ogólnopolski program prowadzony przez NFOŚiGW dotyczy regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Obsługą programu zajmują się WFOŚiGW we współpracy z Okręgowymi Stacjami Chemiczno-Rolniczymi. Środki NFOŚiGW to 300 mln zł w latach 2019–2023.

Rolnicy zainteresowani dofinansowaniem wapnowania mogą zgłaszać się do właściwego WFOŚiGW lub do wyznaczonych przez dany fundusz Okręgowych Stacji Chemiczno – Rolniczych. Beneficjentem są posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5. Kwota dotacji przedsięwzięcia wynosi do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, do 200 zł/t dla gospodarstw o powierzchni 25 -50 ha użytków rolnych oraz do 100 zł/t dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50-75 ha użytków rolnych.

Retencja na obszarach wiejskich

Rolnicy mogą się ubiegać także o dofinansowanie w ramach programu „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Termin składania wniosków wyznaczono od 22.07.2020 r. do 17.12.2021 r. Budżet naboru to 50 mln zł

NFOŚiGW informuje, że celem inicjatywy jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”) poprzez finansowanie zadań związanych z retencją na wsi.

O dotacje do 70 proc. kosztów kwalifikowanych na zadania w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Za obszary wiejskie zgodnie ze Strategią Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 uznaje się obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Redakcja: GLOBEnergia.pl

Redakcja GLOBEnergia