Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 22 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.:
• w przypadku podpisania wniosku przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu1 – jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW
• w innym przypadku – po wygenerowaniu i przesłaniu wniosku wraz z załącznikami
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie – w formie papierowej, w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, w godzinach 7.30 – 15.30.

Przedmiot konkursu: Wybór projektów do dofinansowania w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.3 Poddziałania 1.3.1 to projekty inwestycyjne dotyczące głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą starać się:

  • Państwowe jednostki budżetowe
  • Szkoły wyższe
  • Administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne
  • Podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, działające na rzecz państwowych jednostek budżetowych, szkół wyższych i organów władzy publicznej

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 mln PLN. 
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach konkursu: 85% z zastosowaniem luki w finansowaniu jako warunku uwzględniania dochodu w projekcie.

Źródło: NFOŚiGW