Od 7 stycznia do 7 marca w Gminie Zabierzów w Małopolsce oraz w Gminie Wilkowice na Śląsku, prowadzony był pilotaż, który miał sprawdzić, jak na liczbę składanych wniosków wpłynie możliwość współpracy z samorządami. Gminy Zabierzów i Wilkowice zostały wybrane nieprzypadkowo. To gminy wiejskie, z przeważającą zabudową jednorodzinną – usytuowane na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

Przeprowadzone testy zakończyły się sukcesem! W ciągu dwóch miesięcy pilotażu, Mieszkańcy gmin złożyli 262 wnioski o dofinansowanie, wobec 184 złożonych wniosków w obu gminach, przez 1,5 roku działania programu.

Przeprowadzone działania

Działania przeprowadzone w obu gminach były skierowane do wszystkich mieszkańców Zabierzowa oraz Wilkowic i obejmowały:

  • akcje promocyjne w postaci ulotek, plakatów, działań na stronach www i w mediach społecznościowe gmin, a także ogłoszenia parafialne na niedzielnych nabożeństwach
  • 4 spotkania informacyjne z udziałem wójtów gmin i gminnych ekodoradców, w których łącznie uczestniczyło blisko 1 tys. uczestników
  • dyżury konsultacyjne
  • doradztwo w indywidualnych domach, z których skorzystało ok. 900 osób.

Złożone wnioski

W ciągu dwóch miesięcy trwania pilotażu złożono w sumie 262 wnioski o dofinansowanie, z czego 181 złożono w gminie Zabierzów (70%) a 81 w gminie Wilkowice (30%). Ciężko jednak porównywać te dwie wartości, gdyż Zabierzów jest dużo większą gminą niż Wilkowice. Do gminy Zabierzów należy 23 miejscowości, w których mieszka ponad 26 tys. mieszkańców i znajduje się ponad 8 tys. nieruchomości. W gminie Wilkowice leżą tylko 3 miejscowości, w których mieszka ponad 13 tys. mieszkańców i znajduje się ponad 4 tys. nieruchomości. W związku z tym, stosunek złożonych wniosków jest adekwatny do wielkości tych dwóch gmin.

Jak podaje NFOŚiGW, najliczniejszą grupą wśród złożonych wniosków stanowili wnioskodawcy, u których średni dochód netto przekracza 1600 zł/os./m-c, natomiast roczny dochód do opodatkowania wnioskodawcy to mniej niż 85 528 zł.

Najczęściej wybierane źródła ciepła

Na 262 złożonych wniosków, 206 dotyczyło wymiany źródła ciepła. Ponad 90% mieszkańców gmin, którzy złożyli wniosek o wymianę nieefektywnego źródła ciepła, myśli o zastąpieniu go kotłem gazowym. Prawie 5% mieszkańców myśli o kotle na biomasę, a prawie 3% o powietrznej pompie ciepła. Niecały procent mieszkańców myśli o połączeniu kotła gazowego z pompą ciepła. Około 0,5% mieszkańców myśli o kotle węglowym i tyle samo o ogrzewaniu elektrycznym.

Rekomendacje po zakończeniu pilotażu

Po zakończeniu pilotażu, powstały następujące rekomendacje:

Jednostki Samorządu Terytorialnego mają łatwiejszy dostęp do kontaktu z potencjalnymi beneficjentami programu Czyste Powietrze, niż wojewódzkie fundusze. Mieszkańcy o wiele chętniej będą szukać pomocy w urzędach gmin, niż w odległej siedzibie WFOŚiGW, dlatego tak ważne jest, by zoptymalizować udział JST w programie.

W gminach partnerskich powinny zostać utworzone punkty obsługi mieszkańca dedykowane wyłącznie obsłudze programu Czyste Powietrze. Gminy powinny uruchomić wszelkie możliwe kanały kontaktu z mieszkańcami, aby dotrzeć do nich z informacją o możliwości dofinansowania. Należy zaangażować w akcję tzw. liderów opinii (m. in. burmistrzów, wójtów, pracowników urzędu gminy, sołtysów wsi, radnych, księży) gdyż są to osoby z reguły posiadające duży autorytet wśród lokalnej społeczności i mogą mieć wpływ na budowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Ważnym punktem przekazu informacji są również szkoły – nauczyciele poprzez pogadanki ekologiczne skierowane do dzieci mogliby dotrzeć z przekazem do ich rodziców.

Warto dodać, że do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 650 z 2477 gmin w Polsce.

Nowa wersja Programu

Wspomniany pilotaż dotyczy obowiązującej jeszcze wersji programu Czyste Powietrze. W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony nabór wniosków na zasadach z nowego regulaminu.

Co warto wiedzieć o Programie Czyste Powietrze 2.0? – Przeczytaj TUTAJ

Jakie kwoty maksymalne przysługują w ramach programu Czyste Powietrze? – Przeczytaj TUTAJ

Jakie są różnice między Programem Czyste Powietrze a ulgą termomodernizacyjną? – Przeczytaj TUTAJ

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia