W sumie w ramach konsultacji publicznych uwagi do obu projektów zgłosiło 11 podmiotów, w tym m.in.:

  • Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV,
  • PGE Polska Grupa Energetyczna,
  • Instytut Energetyki Odnawialnej,
  • Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej,
  • Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych.

PIGEOR pisze, że „analiza możliwości udziału poszczególnych technologii w aukcjach, według propozycji projektu rozważanego rozporządzenia, obnaża słabości koncepcji przyjętych ustawowo tzw. „technologicznych” koszyków, które kryterium tego w zasadzie nie spełniają.”  Wskazuje, że w systemie podziału na „koszyki” przyjętym w ustawie o OZE można wyróżnić tylko dwa rzeczywiście technologicznedla instalacji spalania odpadowej biomasy oraz dla instalacji wytwarzających energię z biogazu rolniczego. „Pozostałe „koszyki” obejmują, jak można domniemywać, wszystkie inne dostępne technologie, ale są opisane w sposób niejasny, nie pozwalający na jednoznaczną identyfikację uwzględnionych w nich technologii.”  Według PIGEOR wyklucza to racjonalne kształtowanie racjonalnego miksu energetycznego, który powinien uwzględniać wszystkie dostępne technologie. W opinii zauważa się, że w projekcie nie wskazuje się jednoznacznie na technologię współspalania biomasy, która może jednak startować praktycznie we wszystkich kategoriach. PIGEOR deklaruje:

Dostrzegamy w tym praktyczną realizację wcześniejszych deklaracji ME,  iż współspalanie wraca do łask i ma stanowić głównego wygranego w aukcjach w 2017 r.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV postuluje o przeprowadzenie tzw. aukcji migraycjnych w ramach koszyka technologicznego dla innych technologii niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1-6 ustawy o odnawialnych źródłach energii. W ocenie Stowarzyszenia obecna trudna sytuacja finansowa inwestorów, którzy wybudowali elektrownie fotowoltaiczne przyłączone do sieci przed 1 lipca 2016 r., wynika z drastycznego spadku rynkowej wartości zielonych certyfikatów. 98% elektrowni fotowoltaicznych w Polsce zostało zrealizowanych od 2014 roku, co oznacza, że są to nowe inwestycje, które w systemie wsparcia funkcjonują przez bardzo krótki okres. „W ocenie SBF Polska PV prawidłowe funkcjonowanie istniejących elektrowni fotowoltaicznych wymaga zakupu minimum 1 400 000 MWh energii w drodze aukcji w 2017 r. od wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji i którzy generują energię w instalacjach OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW w ramach koszyka technologicznego „inne”.

Według PGE Polska Grupa Energetyczna wyjaśnienia wymaga, czy w koszyku dla instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, będą także mogły uczestniczyć instalacje zaklasyfikowane do innych koszyków, dla których na 2017 r. nie przewidziano wolumenu aukcyjnego energii z OZE, jeśli spełnią warunek stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie wyższym od 3504 MWh/MW/rok. Dalej czytamy, że „biorąc pod uwagę niską cenę PMOZE, potencjalnie duże zainteresowanie wytwórców udziałem w aukcji OZE w 2017 r., a także możliwe wejście do koszyka instalacji OZE o niskich kosztach wytwarzania, należy stwierdzić, że zaproponowany wolumen energii z OZE i wartości tej energii we wskazanym koszyku jest zdecydowanie za niski (praktycznie może być w większości wykorzystany przez jednego wytwórcę).”  PGE wskazuje, że podobnie niezbędne jest ustanowienie wolumenów i wartości energii w zakresie koszyków aukcyjnych przeznaczonych dla istniejących instalacji w kategorii „inne”. Ze względu na niskie ceny PMOZE, wiele instalacji tego rodzaju utraciło rentowność, co w niedalekiej perspektywie może prowadzić do ich wyłączenia, co z kolei stanowi realne zagrożenie dla realizacji celu w zakresie OZE do 2020 r.

Opracowano na podstawie: Biuletyn Informacji Publicznej

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia