Dokument potwierdza również zamiar Komisji zwiększenia wkładu sektorowego w ogólny cel UE, przy czym istotną rolę w realizację celu odgrywa ogrzewanie i chłodzenie.

Oczekuje się, że krajowy orientacyjny roczny cel zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania i chłodzenia stanie się wiążącym punktem odniesienia, który może być uzupełniony dodatkowym podwyższeniem celu na poziomie krajowym. Państwa członkowskie są obecnie zobowiązane do przeprowadzenia oceny swojego potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (i ciepła odpadowego) w sektorze, aby uwzględnić je w krajowych planach w zakresie energii i klimatu, z myślą o ustaleniu długoterminowych krajowych strategii dekarbonizacji w zakresie ogrzewania i chłodzenia. Lista możliwych środków służących osiągnięciu sektorowego wzrostu rocznego jest również aktualizowana i poszerzana, poprzez uwzględnienie m.in. instalacji wysokowydajnych systemów ogrzewania wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach oraz planowanych programów wymiany, zwłaszcza w celu stopniowego wycofywania „systemów ogrzewania paliwami kopalnymi” (w brzmieniu Komisji UE – branża instalacyjno-grzewcza sprzeciwia się temu z uwagi na brak realnej alternatywy, która pozwoliłaby zastąpić gaz ziemny w ogrzewnictwie w krótkiej perspektywie czasu). Nie ma zmian w metodzie obliczania uwzględniającej energię odnawialną wychwytywaną przez pompy ciepła, a osiągnięcie celu w zakresie ogrzewania i chłodzenia będzie możliwe dzięki zastosowaniu niebiologicznych paliw odnawialnych (np. odnawialny wodór, syntetyczny metan). Wymieniono również nowe i bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące sieciowego ogrzewania i chłodzenia, w tym środki mające na celu rozszerzenie i ułatwienie dostępu stronom trzecim do istniejących sieci.

Sektor budowlany jest również opisany w dokumencie jako kluczowy, a państwa członkowskie będą zobowiązane do podjęcia znacznych wysiłków, aby włączyć do budynków instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Komisja może zaproponować wprowadzenie orientacyjnego udziału OZE w budynkach który powinien być osiągnięty do 2030 r. (dokładna wartość nie została jeszcze określona). Ponadto państwa członkowskie powinny wprowadzić zapisy w swoich przepisach budowlanych, kodeksach i (w stosownych przypadkach) systemach wsparcia w celu zwiększenia udziału energii odnawialnej w sektorze budowlanym, wymagając, aby budynki spełniały minimalne poziomy energii odnawialnej (chociaż nie podano więcej szczegółów ). Wyraźnie wspomina się również o potrzebie zwiększenia wskaźnika wymiany starych systemów grzewczych i przyspieszenia przechodzenia w budynkach na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii, podczas gdy inne przepisy dotyczą niedoboru wykwalifikowanych instalatorów.

Następne kroki

• 14 lipca 2021 r. (spodziewany termin): publikacja wniosku ustawodawczego dotyczącego przeglądu REDII w ramach pakietu Fit for 55 (w tym dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej i przeglądu systemu handlu uprawnieniami do emisji).
• IV kwartał 2021 r. (spodziewany termin): Komisja Europejska opublikuje wnioski legislacyjne dotyczące dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i pakietu dotyczącego rynku gazu.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych