Bank Ochrony Środowiska  podał informację o czasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków. Decyzja wynika z planowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmianie Programu Priorytetowego. 

 
W związku z tym po dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank czasowo wstrzyma przyjmowanie wniosków o EKOkredyt PROSUMENT. Program Prosument będzie w tym miesiącu przedmiotem obrad Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Zakończyły się właśnie konsultacje społeczne w sprawie znam w zapisach programu. Założeniem wprowadzanych zmian ma być umożliwienie skorzystania z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł  energii większej liczbie beneficjentów.
 
Główne zmiany, które zaproponowano to: 
• wyłączenie, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu,  możliwości korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej. Będzie też można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
• zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
• obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych;
• dla jednostek samorządu terytorialnego – obniżenie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopuszczenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, uwzględnienie audytu energetycznego w kosztach kwalifikowanych;
• dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjentów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia i spółki gminne;
• propozycja obniżenia wymogu gwarancji dla małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych;
• zmiany niektórych wymagań technicznych w przypadku źródeł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, mikrokogeneracji;
• określenie terminu wprowadzenia obowiązku posiadania przez instalatorów uprawnionych do montażu instalacji certyfikatów UDT.
 
Przypominamy: Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, zostanie dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych. Całościowy budżet Programu – 800 mln zł, nie zmieni się.  
NFOŚiGW pracuje nad tym, by usprawnić ścieżki wdrażania programu. Wszyscy, do których skierowany jest program Prosument, będą mogli w najbliższym czasie skorzystać z finansowania w ramach zmienionego programu priorytetowego.  W trzecim kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu, realizowanych przez samorządy, banki i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
Źródło: BOŚ Bank, NFOŚIGW