W dniach 25 listopada – 3 grudnia br. Prezes URE wydał 31 świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną przy wykorzystaniu tzw. biomasy leśnej w 2012 r., na łączny wolumen 1 012 196,597 MWh.

Wyżej wspomniane świadectwa otrzymali wnioskodawcy, którzy właściwie udokumentowali fakt, że energia elektryczna nie została wytworzona z drewna pełnowartościowego, o którym mowa w § 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia do energii ze źródeł odnawialnych nie zalicza się energii elektrycznej lub ciepła wytworzonego z drewna pełnowartościowego.

Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie to wprowadziło między innymi:
– zakaz przyznawania świadectw pochodzenia za energię elektryczną wytworzoną z drewna pełnowartościowego – co spowodowało konieczność szczegółowej weryfikacji tej przesłanki przez Prezesa URE;
– możliwość stosowania paliwa pomocniczego w jednostkach biomasowych dedykowanych, przy czym udział wagowy tego paliwa nie może przekroczyć 0,3% w łącznej ilości spalanej biomasy w okresie rozliczeniowym określonym we wniosku – co spowodowało konieczność wykazania przez przedsiębiorstwa energetyczne wypełnienia także tej przesłanki.

Wreszcie, w myśl przepisów rozporządzenia z 18 października 2012 r., biomasa wytworzona w miejscu jej spalenia utraciła status tzw. biomasy „agro”, a zatem przedsiębiorcy, którzy do dnia 30 grudnia 2012 r. zagwarantowali sobie spełnienie tzw. udziału „agro” przy pomocy tego rodzaju biomasy, z dniem 31 grudnia w sprawach wszczętych a nie zakończonych utracili uprawnienie do zaliczania tego rodzaju biomasy do ww. udziału, co uniemożliwiało im uzyskanie świadectw pochodzenia za zamknięte już okresy wytwórcze.

Dodatkowo należy wspomnieć, że nakazywało ono stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przepisy „nowe”, obowiązujące od 31 grudnia 2012 r.
Ilość wydanych w ostatnich dniach świadectw pochodzenia z biomasy leśnej to efekt m.in. działań regulatora prowadzonych w celu usprawnienia procesu wydawania tego typu certyfikatów. Dostrzegając bowiem skomplikowany charakter postępowań weryfikujących klasyfikację biomasy pochodzenia leśnego wykorzystywaną do wytworzenia energii elektrycznej w OZE oraz liczne błędy i niedopatrzenia w materiałach dowodowych, Prezes URE zorganizował m.in. spotkania szkoleniowe dla przedsiębiorców energetycznych, wytwórców i dostawców, w celu ujednolicenia przekazywanej mu dokumentacji i omówienia ewentualnych wątpliwości. Zbiór uwag i wskazówek dotyczących przedmiotowych postępowań wyjaśniających opublikował dodatkowo w Informacji o stanie toczących się postępowań administracyjnych w sprawie wydania świadectw pochodzenia dla jednostek spalających biomasę.

Podkreślić należy, że Prezes URE nie odmówił wydania świadectw pochodzenia za produkcję z roku 2012 z żadnej z tych przyczyn, czekając na stosowną zmianę przepisów wykonawczych. Dzięki nowelizacji przepisów, z dniem 22 listopada br. możliwe okazało się pozytywne rozpatrzenie wniosków i wydanie świadectw.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki