Powrót do portalu

II Kongres POLSKA PV

18.10.2016

II Kongres SBF Polska PV

Dziękujemy za udział w II Kongresie SBF Polska PV!

Inwestycja w energetykę odnawialną to rozważny krok konsumenta energii elektrycznej, który chce obniżyć swoje rachunki za energię, być niezależnym energetycznie a także przyczynić się do poprawy jakości otaczającego go środowiska naturalnego. Coraz bardziej popularna wśród dostępnych technologii staje się fotowoltaiką, a to ze względu na brak ograniczeń lokalizacyjnych, powszechną dostępność nośnika energii jakim jest promieniowanie słoneczne a także spadek cen komponentów, wzrost jakości usług świadczonych przez firmy instalacyjne oraz wzrost świadomości obywateli.

Tegoroczne spotkanie branży fotowoltaicznej, które miało miejsce w Warszawie, 18 października 2016 roku zgromadziło przedstawicieli producentów komponentów fotowoltaicznych, firmy wykonawcze, jednostki finansujące instalacje, inwestorów, pasjonatów i media. Dyskutowano zarówno o kwestiach formalno-prawnych, które w ciągu ostatniego roku przyprawiały wszystkich zainteresowanych o ból głowy, ale poruszano również kwestie techniczno-montażowe, prezentowano nowinki technologiczne, analizowano najciekawsze oferty rynkowe.

Zawsze po burzy wychodzi słońce

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – bez taryf gwarantowanych, z przebudowanym systemem rozliczeń dla prosumentów, nowymi zasadami funkcjonowania systemu aukcyjnego. To nowa i trudna rzeczywistość dla całej branży, dla operatorów systemów dystrybucyjnych, jak i dla banków oraz firm wykonawczych. Podczas II Kongresu SBF POLSKA PV dyskutowano nad niezbędnymi kierunkami zmian jakie należy wprowadzić po nowelizacji ustawy o OZE. Co powinno zostać zmienione? Pierwsza uwaga dotyczyła przede wszystkim wzmocnienia ustawowego czasu na przyłączenie mikroinstalacji, który powinien wynosić nieprzekraczalnie 30 dni. Co więcej, proponowano również wprowadzenie kar za opieszałość, ponieważ obowiązek dotrzymywania terminów określonych w ustawie bez sankcji karnych staje się zapisem martwym – co potwierdzili uczestnicy II Kongresu wskazując na wskazując na liczne przypadki opieszałości w przyłączeniu. Drugim ważnym postulatem było wprowadzenie zmian do zasad funkcjonowania koszyków technologicznych, a konkretnie rozszerzenie koszyków technologicznych w aukcjach o elektrownie fotowoltaiczne, co pozwoli kontrolować moc powstałą w danym źródle i pozwoli ograniczyć konkurencję między technologiami, które różnią się kosztami wytwarzania energii. Ze względu na trudną sytuację finansową podmiotów korzystających z systemu zielonych certyfikatów rozmawiano również o możliwość przejścia do systemu aukcyjnego większej grupie instalacji OZE, Zasugerowano mechanizm w którym cena sprzedaży energii uwzględniałaby poziom otrzymanej pomocy publicznej i koszty realizacji inwestycji.

Dużą część dyskusji panelowej poświęcono zapisom ustawy które po krótkim czasie funkcjonowania pokazały że konieczne będzie ich doprecyzowanie. Przykładem może być brak doprecyzowania jaki rodzaj energii podlega opustowi (czynna czy także bierna). Według uczestników II Kongresu SBF POLSKA PV dobrym rozwiązaniem byłoby rozszerzenie zapisów dotyczących bilansowania międzyfazowego o instalacje jednofazowe, ponieważ prosumenci posiadający instalacje fotowoltaiczne jednofazowe są poszkodowani z tytułu braku możliwości bilansowania energii wyprodukowanej przez instalację na innych fazach. Pojawił się również pomysł, by procedury dotyczące małych instalacji fotowoltaicznych na dachach były jednakowe z procedurami dotyczącymi mikroinstalacji.

Słońce – czysty zysk

Rozmawiając o fotowoltaice nie mogło zabraknąć kwestii finansowych. Jedna z sesji podczas Kongresu poświęcona była właśnie finansowaniu i ekonomice instalacji fotowoltaicznych. Rozmawiano o ekonomice instalacji fotowoltaicznych po nowelizacji ustawy o OZE. W dyskusji nie zabrakło kwestii związanych z programami parasolowymi i funkcjonowania w tych programach instalacji fotowoltaicznych. Dla wielu gmin prawidłowe realizowanie takich projektów to, jak się okazuje, nie lada wyzwanie! Funkcjonowanie branży fotowoltaicznej nie może istnieć bez finansowania. Na kongresie podkreślano konieczność wypracowania modelu taniego finansowania szczególnie instalacji prosumenckich, przedstawiono także przegląd komercyjnych sposobów finansowania PV.

Słońce energią i… inspiracją

Mimo iż ciągle, większość modułów fotowoltaicznych to moduły bazujące na krzemie, to na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania bazujące na ewolucji znanych rozwiązań. Jako przykłady można wymienić powszechne wprowadzenie technologii 4 BB, PERC, modułów 1500 V, modułów smart. Co więcej, okazuje się, że sposobem na zwiększenie wydajności i trwałości modułów nie musi być zmiana materiału półprzewodnikowego, ale zmiana sposobu montażu, nowa technologia mieszania różnych materiałów, zmiany technologiczne na liniach produkcyjnych – to również był bardzo ciekawy temat dla wszystkich zgromadzonych podczas II Kongresu SBF POLSKA PV. Po drugie, instalacja fotowoltaiczna to nie tylko moduły…. Właśnie dlatego rozmawiano również o certyfikatach i gwarancji jakości na konstrukcje wsporcze pod instalacje fotowoltaiczne oraz o falownikach w kontekście serwisu fabrycznego w Polsce i gwarancji jakie udzielane są na falowniki przez producentów. Kongres był również idealną okazją do dyskusji na temat szans i zagrożeń jakie czekają na polskich producentów i dystrybutorów komponentów fotowoltaicznych na polskim rynku.

Prowadzenie:

Bogdan Szymański – Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV,
Grzegorz Burek – Redaktor naczelny GLOBEnergia,
Jarosław Kotyza – kierownik Laboratorium Edukacyjno–Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie.

Fotorelacja

Program

  PROGRAM
Rejestracja: 9:30

Rozpoczęcie: 10:30

10:30 Sesja I Rynek i prawo
Sytuacja w branży fotowoltaicznej i niezbędne kierunki zmian po nowelizacji ustawy OZE Panel dyskusyjny Bogdan Pacholski, Grzegorz Burek, Bogdan Szymański
Opłata za moc bierną w rachunkach prosumentów – czy posiada podstawę prawną? Panel dyskusyjny
11:00 Funkcjonowanie nowego rozliczenia w systemie opustów Bogdan Szymański Polska PV
Umowa kompleksowa na gruncie ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy OZE Monika Słowińska-Drewing EIBKancelaria
Możliwość funkcjonowania prosumenckich instalacji PV w systemie spółdzielni i klastrów energetycznych Edyta Pęcherz Cluster Management Sp. z o.o.
12:15 Sesja II Finansowanie i ekonomika
Finansowanie inwestycji fotowoltaicznych. Przegląd funduszy i dotacji dla sektora OZE Piotr Ostrowski Europrojekty Consulting sp. z o.o.
Inicjowanie współpracy w zakresie efektwyności energetycznej na przykładzie Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
Ekonomika instalacji prosumenckich po nowelizacji ustawy OZE Bogdan Szymański Polska PV
Instalacje fotowoltaiczne w programach parasolowych – wyzwania dla gmin oraz branży PV Michał Chaberski Solgen
Kredyty komercyjne dla instalacji fotowoltaicznej – co oferuje polski rynek bankowy Katarzyna Cieplińska GLOBENERGIA
13:45 Sesja III Technika i Technologia
„Power to heat” – energia elektryczna, produkcja, magazynowanie, konwersja – standard przyszłości Paweł Lachman PORT PC
Fotowoltaika – dobre i złe praktyki. Studium przypadków – potrzeba budowy standardów jakości Maciej Rau Stowarzyszenie na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji PV
Jakie wymogi stawiają nowe normy w zakresie wykonania, odbioru i pomiarów instalacji PV Norbert Heib Stowarzyszenie na Rzecz Jakości i Bezpieczeństwa Pracy Instalacji PV
Certyfikacja konstrukcji wsporczych – jakich dokumentów powinien żądać inwestor i instalator Paweł Wiktorowicz Corab
Serwis fabryczny, gwarancja – jak uniknąć przyszłych problemów wybierając producenta falowników Łukasz Zaziąbł SMA
Przegląd technologii na rynku modułów PV Jarosław Trela Vertigo Green Energy
15:30 Panel dyskusyjny Polscy producenci i dystrybutorzy na polskim rynku – szanse i zagrożenia Panel dyskusyjny Henryk Biały, Jarek Trela, Mariusz Potocki

Podczas wydarzenia przewidziano przerwę kawową

Materiały dla uczestników

Każdy uczestnik Kongresu otrzymał:

  • Wytyczne i rekomendacje SBF POLSKA PV – poradnik inwestora indywidualnego
  • Poradnik dla inwestora gminnego „Fotowoltaika w gminie od pomysłu po eksploatację”
  • Inne materiały konferencyjne

O stowarzyszeniu

W wyniku oddolnej inicjatywy uczestników rynku fotowoltaicznego w 2015 roku zostało powołane do życia Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Organizacja stanowi platformę do budowy krajowych standardów, norm i wytycznych w zakresie systemów fotowoltaicznych, które zostaną zaprezentowane podczas obrad Kongresu. Wydarzenie stanowi także naturalne miejsce dla wymiany doświadczeń dostawców, producentów, firm wykonawczych oraz krajowych jednostek naukowych.

Poprzednia edycja - Relacja

Organizator

Partner merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat

Patronat

Patronat

Patronat medialny

Patronat medialny

Zostań Partnerem Wydarzeń

Partnerom naszych wydarzeń oferujemy interesujące metody obecności na organizowanych przez nas imprezach.