4 maja 2015 wchodzi w życie przepis przejściowy regulujący zasady prowadzenia postępowań o wydanie świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 
Od 4 maja 2015 roku obowiązywać będzie obowiązek przedkładania oświadczeń, składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej, w odniesieniu do pozostających w tej dacie w toku postępowań o wydanie świadectw pochodzenia.
 
Powyższy obowiązek nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych eksploatujących źródła energii wykorzystujące energię wiatru, promieniowania słonecznego i spadku rzek, składających wnioski o wydanie świadectw pochodzenia. Takie przedsiębiorstwa nie muszą składać oświadczeń. Inne wnioski, które nie będą zawierać oświadczenia będą wymagały uzupełnienia. 
 
 
 
Źródło: URE