Rok 2015 upłynął pod znakiem licznych nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 
Wydłużenie „ważności” decyzji środowiskowych 
Inwestorzy często wyrażali opinię, że okres ważności decyzji środowiskowej jest za krótki i nie wystarczający dla realizacji planowanych przedsięwzięć, zwłaszcza gdy chodzi o duże skomplikowane inwestycje. Wychodząc naprzeciw tym postulatom na początku września 2015 r. okres ten został wydłużony. Zamiast 4 lat z możliwością przedłużenia tego okresu do lat 6-ciu obecnie możliwe jest to wystąpienie o decyzje następcze w terminie 6 lat od dnia w którym decyzja środowiskowa stała się ostateczna. Możliwe jest też przedłużenie tego okresu do lat 10-ciu. Wrześniowa nowelizacja ustawy dotyczyła w głównej mierze jedynie decyzji wydanych po jej wejściu w życie.
 
Jednak z dniem 24 grudnia 2015 r. wydłużeniu uległ okres „ważności” również starszych decyzji środowiskowych. W praktyce oznacza to, że również decyzje wydane w czasie w którym okres ich „ważności” wynosił 4 lub 6 lat, od dnia 24 grudnia będą mogły zostać dołączone do wniosku o wydanie kolejnych decyzji przez okres lat 6–ciu od dnia ich wydania, z możliwością jego wydłużenia do lat 10-ciu.
 
Nowe uwarunkowania przedłużenia „ważności” decyzji środowiskowych 
Wraz ze zmianą terminu „ważności” decyzji środowiskowych zmieniły się też zasady możliwości jego wydłużenia. W porównaniu do poprzednich regulacji nowe przepisy uzależniły przedłużenie ważności decyzji środowiskowych do lat 10-ciu od otrzymania od organu który wydał decyzję stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji. Uprawnienia organu zostały rozszerzone, wprowadzony bowiem został obowiązek analizy, czy aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia, a nie jedynie, czy nie zmieniły się warunki określone w decyzji, jak było w poprzednim stanie prawnym. 
 
Anna Siwkowska, radca prawny 
Źródło: GLOBEnergia Plus 2/2016

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus i czytaj cały artykuł!

appstore        google play