Każdy podmiot, który wygrał aukcje OZE i rozpoczął wytwarzanie energii ma obowiązek przedłożenia do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania o ilości wytworzonej energii.

Termin, do którego można składać dokumenty to 30 stycznia, czyli zgodnie z instrukcją URE i ustawą OZE – 30 dni od zakończenia roku kalendarzowego.

Problem w tym, że urzędnicy Urzędu Regulacji Energetyki dopiero wczoraj ( tj.22 stycznia 2019 r. ) opublikowali wzory sprawozdań!

Wszyscy wytwórcy energii, którzy wygrali aukcje i rozpoczęli wytwarzanie energii mają więc zaledwie kilka dni na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego.

Co ciekawe, w instrukcjach do sprawozdań URE informuje, że za niedotrzymanie terminu zostanie nałożona kara finansowa. Wysokość kary została przez ustawodawcę określona na poziomie 1 000 zł.

Zestawienie obowiązków sprawozdawczych

Wytwórcy, którzy wygrali aukcje w 2016 lub 2017 roku zobowiązani są do przedłożenia:

  • sprawozdania o ilości wytworzonej energii, jeśli rozpoczęto wytwarzania energii
  • sprawozdania o stanie wykonania harmonogramu, jeśli nie rozpoczęto wytwarzania energii

Ponadto, w obydwu przypadkach należy przedłożyć sprawozdanie o terminie wytworzenia energii po raz pierwszy.

Wytwórcy, którzy wygrali aukcje w 2018 roku zobowiązani są do przedłożenia:

  • sprawozdania o ilości wytworzonej energii i o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, jeśli rozpoczęto wytwarzania energii
  • sprawozdania o stanie wykonania harmonogramu oraz o nieudzieleniu pomocy inwestycyjnej, jeśli nie rozpoczęto wytwarzania energii

Ponadto, w obydwu przypadkach należy przedłożyć sprawozdanie o terminie wytworzenia, wprowadzenia do sieci i sprzedaży energii po raz pierwszy.

Sprawozdania można składać na cztery sposoby:

  1. Za pośrednictwem platformy IPA – o ile w zakładce „Moje Instalacje” / „Sprawozdania” na liście widnieje właściwe dla danego roku sprawozdanie ze statusem „Do realizacji”. UWAGA! Za pośrednictwem platformy IPA nie ma możliwości składania oświadczeń o nieudzieleniu pomocy publicznej inwestycyjnej.
  2. Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, po opatrzeniu podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami reprezentacji Wytwórcy lub w oparciu o udzielone pełnomocnictwo.
  3. Pisemnie na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, bądź bezpośrednio w Kancelarii Urzędu.
  4. Za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, względnie w innej formie pozwalające na ustalenie, że znajdowały się one w Urzędzie w terminie wynikającym z przepisów prawa. Powyższe nie zwalnia jednak z obowiązku przesłania przedmiotowych informacji w formie pisemnej.

Źródło: GLOBEnergia, URE

Redakcja GLOBEnergia