Wykorzystanie OZE w Polsce na tle Unii Europejskiej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Wykorzystanie OZE w Polsce

Odnawialne Źródła Energii odgrywają dużą rolę w energetyce wielu państw. Z roku na rok coraz więcej mocy zainstalowanych i wykorzystywanych w państwach rozwiniętych i rozwijających się pochodzi ze źródeł odnawialnych. OZE cieszą się wielką popularnością i jako jeden z sektorów energetyki rozwija się w dość znacznym tempie. Dzieje się tak zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

 

 

Krajowe cele ogólne w zakresie udziału energii ze źródełWykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się w realizację podstawowych celów naszej polityki energetycznej. Zwiększa stopień dywersyfikacji źródeł dostaw energii, stwarza warunki do rozwoju energetyki rozproszonej i opartej na lokalnie dostępnych surowcach. Wykorzystanie energii Słońca, wiatru, wody, energii pochodzącej z wnętrza Ziemi czy ze spalania biomasy przyczynia się do ograniczenia zużycia wyczerpywanych paliw kopalnych, a tym samym do zmniejszenia emisji związków zanieczyszczających atmosferę. Zakres wykorzystywania energii z OZE w poszczególnych krajach członkowskich UE regulują dokumenty i akty normatywne.

 

Pozyskanie energii pierwotnej z OZE dla UE-25 i Polski w latach 20012008


W Polsce są to:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Biała Księga – „Energia dla przyszłości: Odnawialne źródła energii” z 1997 roku,

Zielona Księga – „Ku europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego” z 2001 roku,

Dyrektywa PE i Rady nr 2001/77/WE3 z dnia 27 września 2001 roku w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej z OZE,

Dyrektywa PE i Rady nr 2003/30/WE4 z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych,

Krajowy Plan Działania,

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 z 2009 roku.

Według przyjętych ogólnych założeń, Polska do końca 2020 roku powinna zwiększyć wykorzystanie OZE do 15%. Obecnie udział OZE w naszej energetyce jest dość mały w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej.

 

W tabeli 1 przedstawiono założenia dla kilku wybranych państw europejskich. Z tabeli widać, że planowane wykorzystanie OZE dla poszczególnych krajów wyraźnie się różni. Wiąże się to z początkowym różnym stopniem wykorzystania OZE w energetyce poszczególnych krajów. W większości krajów założono dwukrotny wzrost wykorzystania OZE po 15 latach. W kilku założono znaczny wzrost – wymienić tu należy Irlandię, Cypr czy Maltę. Produkcja energii pierwotnej – energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii pozyskiwanych bezpośrednio z zasobów naturalnych odnawialnych i nieodnawialnych – w UE zanotowała 10% spadek w latach 1998–2008. Znaczący spadek dotknął wykorzystanie węgla, jako nośnika energii pierwotnej – 42%. Tuż za nim plasuje się olej ze spadkiem 37% i gaz 16%. Znaczny wzrost natomiast zanotowały Odnawialne Źródła Energii (57%).

 

Zainstalowana moc w roku 2009

Do końca 2009 roku sektor OZE pokrywał ponad 10% finalnego zużycia energii w Europie. Wzrost wykorzystania OZE spowodował, że w roku 2009 ponad 60% zainstalowanych mocy w energetyce pochodziło z Odnawialnych Źródeł Energii. Inwestorzy najchętniej wykorzystywali wiatr, fotowoltaikę oraz biomasę. Interesująco przedstawiają się dane dotyczące wykorzystania OZE w Polsce. W tabeli podano poszczególne dane dla różnych źródeł energii odnawialnej. Począwszy od roku 2002 stały wzrost wykazuje pozyskiwanie ciepła z kolektorów słonecznych. W roku 2005 uzysk ciepła wzrósł o 76% w stosunku do poprzedniego roku. Kolejnym rokiem, w którym nastąpił ogromy, bo aż 260-proc. wzrost, był rok 2008. Dziś wzrost uzyskiwanej energii za pomocą kolektorów jest mniej więcej stały i oscyluje w granicach 50% w skali roku.

 

Kolejnym źródłem energii jest wiatr. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych wzrastała systematycznie z 50 TJ (2002 rok) do poziomu 3878 TJ w roku 2009. Jak pokazują statystyki, energetyka wiatrowa znajduje się zaraz za energetyką wodną, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. W 2009 roku inwestorzy najczęściej inwestowali w energię wiatrową. Energetyka wiatrowa, zarówno morska, jak i lądowa, jest najszybciej rozwijającym się sektorem energetyki....

 

Bartosz Zieliński
AGH KSE

 Czytaj całość

Globenergia 3/2011

okładka-globenergia-3-2011
Image15