Wykorzystanie PV w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

25284535

Możliwość pozyskania taniej energii elektrycznej determinuje w znacznym stopniu rozwój poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych, a w efekcie całej gospodarki narodowej.

Energia będąca w zakładach produkcyjnych jednym  z głównych kosztów prowadzenia działalności wpływa na koszt wytworzenia produktu finalnego oraz sytuację rynkową przedsiębiorstwa.

Rosnące ceny energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł oraz proekologiczna polityka Unii Europejskiej powodują, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych nie jawi się jako odległa perspektywa, ale staje  się już powoli codziennością. Stopniowo zmniejszające się  ceny instalacji fotowoltaicznych oraz dostępne na rynku  dofinansowania  stawiają  przed  przedsiębiorcami  pytanie, czy warto spróbować chociaż częściowo uniezależnić  się od dostaw energii z zakładu energetycznego i pokryć  swoje potrzeby z własnego źródła. Poniższy artykuł bazujący na rzeczywistym przedsiębiorstwie (nazywanym dalej Alfa) przedstawia możliwość takiej implementacji. (…)

Projekt instalacji fotowoltaicznej Na wstępie do analizy przyjęto, że pod instalację PV wykorzystana  zostanie  całkowita  dostępna  powierzchnia,  która jednocześnie spełnia wymagania stawiane przez tę  technologię. W szczególności uwzględniono tutaj kwestię  okresowego  zacienienia  modułów.  Na  rysunku  1  przedstawiono szkic działki, na której znajduje się zakład oraz  zaznaczono obszary, na których planowana jest instalacja  fotowoltaiczna. Dwa największe obszary A i B to niezagospodarowana,  ale  równa  i  utrzymana  w  dobrym  stanie  powierzchnia trawnika. Obszary oznaczone literami D, E oraz  F  to  powierzchnia  płaskiego  dachu  budynków  zakładowych. Obszar C jest dachem skośnym o niewielkiej  powierzchni  znajdującym  się  na  budynku  mieszkalnym.   W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  stwierdzono,  że  istnieje  możliwość  zainstalowania  systemu  PV  na  każdym  z  obszarów  z  wyłączeniem  C  (nieopłacalne).  Analizę  przeprowadzono   z   wykorzystaniem   oprogramowania  PVsyst,  a  dane  meteorologiczne  pozyskano  z  programu  meteonorm  7.  Dzięki  skorzystaniu  z  danych  meteorologicznych, które odpowiadały dokładnie lokalizacji zakładu, otrzymano precyzyjniejsze wyniki, niż gdyby przyjąć  uśrednione warunki dla Polski. W ramach analizy przyjęto,  że  wykorzystane  zostaną  standardowe  moduły  polikrystaliczne skierowane na południe, a ich kąt nachylenia do  podłoża będzie wynosił 35°. (…)

W każdej instalacji PV możemy wyróżnić cztery podstawowe  pozycje  kosztowe.  W  zależności  od  rozmiaru  instalacji, sposobu montażu czy też wybranej technologii  modułów procentowy udział tych kosztów jest zmienny.  Na wykresie na rysunku 3 przedstawiono uśrednione procentowe koszty poszczególnych pozycji (dane te pochodzą z przeprowadzonej analizy). Z wykresu wynika między innymi, że ponad 50% kosztów każdej instalacji PV to  moduły fotowoltaiczne.

Analiza w programie PV syst pozwoliła określić przewidywany miesięczny uzysk energetyczny z każdej instalacji.  Zebrane dane zestawiono z miesięcznym zapotrzebowaniem zakładu energetycznego na energię  elektryczną i przedstawiono w postaci wykresu na rysunku 4.(…)

1402 przedsiebPV

Analiza ekonomiczna oraz przyjęte założenia
W celu określenia przewidywanego czasu zwrotu nakładów finansowych przyjęto następujące założenia:
•     spadek mocy systemu fotowoltaicznego w skali  roku na poziomie 1%,
•     wzrost cen energii elektrycznej – 6% (r/r),
•     roczny koszt serwisu systemu fotowoltaicznego  wynoszący 1,25% wartości instalacji,
•     konieczność poniesienia kosztu wymiany elementów falowników co 10 lat w wysokości 20%  wartości komponentów,
•     uzysk energetyczny dla całej instalacji w pierwszym  roku jej funkcjonowania – 65,7 MWh,
•     cena energii elektrycznej   w pierwszym roku – 0,53 PLN/kWh,
•     energia wyprodukowana przez  system PV w całości wykorzystywana  przez zakład,
•     wartość początkowa instalacji   – 403 800 PLN,
•     wykonanie inwestycji ze środków  własnych. (…)
Podsumowanie
Zaproponowane rozwiązanie pozwala na około 40% obniżenie kosztów energii elektrycznej  potrzebnej na wytworzenie jednostki wyrobu  finalnego. Oznacza to spadek z poziomu 3,61%  na 2,17%. W pierwszym roku przekłada się to  na  spadek  kosztu  wytworzenia  produktu  finalnego o 1,44%, w roku 30. wartość ta spada  do około 1,07%. Należy mieć jednak na uwadze, że po 10 latach instalacja PV wygeneruje  taką ilość energii, która pozwoli pokryć koszty  inwestycyjne. Rodzi się pytanie, czy przewidywany około 1,5% spadek kosztu wytworzenia  wyrobu finalnego ma znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz osób nim zarządzających. Otóż,  z  rozmów  przeprowadzonych  z  właścicielem  wynika, że często w czasie rozmów z kontrahentami  negocjacje  cenowe  sprowadzają  się  do pojedynczych procentów. Widać więc wyraźnie, że dla branży, w której on działa, punkt  równowagi  pomiędzy  zyskiem  a  stratą  jest  bardzo wrażliwy na wszelakie zmiany warunków.  Ilość  energii  elektrycznej  produkowanej  przez system PV w czasie jest zmienna.
M. Krzywda, J. Jurasz
Wydział Zarządzania  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Cały artykuł w numerze 2/2014
2014 2 GLOBEnergia