Główny Urząd Statystyczny podsumował zużycie energii w gospodarstwach domowych
w 2018 r. Podsumowanie wykazało, że między 2002 a 2018 rokiem udział gospodarstw domowych wykorzystujących do ogrzewania pomieszczeń węgiel i drewno spadł na rzecz gazu ziemnego i energii elektrycznej. To mały krok w stronę większej świadomości ekologicznej Polaków. Jaki udział stanowiło OZE w ogrzewaniu pomieszczeń?

Udział węgla i drewna w ogrzewaniu

Choć wyniki mogłyby być lepsze, to i tak w porównaniu 2002 i 2018 roku, można zaobserwować spadek udziału węgla i drewna jako nośników wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Wykorzystanie węgla jako nośnika do ogrzewania spadło o 4,4 punkty procentowe, a drewna o 9,4 punkty procentowe. Nieznacznie spadło też wykorzystanie sieci ciepłowniczych – o 2,8 punktu procentowego.

Co istotne, warto zaobserwować że dane zakładają, że w części gospodarstw używany jest więcej niż jeden nośnik do ogrzewania. Dane nie sumują się do 100%.

Udział gospodarstw domowych wykorzystujących nośniki energii do ogrzewania pomieszczeń w 2002 i 2018 roku, źródło: GUS

A gdzie w tym wszystkim OZE?

Według danych GUS, najczęstszym rodzajem biomasy innym niż drewno opałowe, zużywanej w gospodarstwach domowych było drewno formatowane, czyli brykiety i pellety – 0,9%. Najrzadziej użytkowano rośliny z plantacji energetycznych i słomę. Odpady z drewna przetworzonego były w 40,4% gospodarstw darmowe, natomiast odpady z zakładów przemysłowych kupowano w 58,5% gospodarstw.

Kolektory słoneczne wykorzystywało 1,95% gospodarstw domowych, w tym do ogrzewania
pomieszczeń stosowało je 0,13% gospodarstw domowych, a 1,92% do ogrzewania wody. Większość z nich stanowiły kolektory cieczowe płaskie.

Według danych GUS, udział pomp ciepła do ogrzewania był jedynie nieco większy. Z przeprowadzonego badania wynika, że pompy ciepła były wykorzystywane do celów grzewczych przez 0,48% gospodarstw domowych, w tym do ogrzewania pomieszczeń przez 0,28% i do ogrzewania wody przez 0,37%. Jako element ograniczający szersze wykorzystanie pomp ciepła podawana jest cena inwestycji.

Te wyniki nie są zbyt optymistyczne. Pocieszająca jest jedynie nadzieja, że choć częściowo na wzrost udziału energii elektrycznej wykorzystywanej do ogrzewania miały wpływ panele fotowoltaiczne, choć o tym GUS nie wspomina.

Zużycie energii w Polsce na tle innych krajów

Według danych GUS, w 2018 r. gospodarstwa domowe miały w Polsce znaczny udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych) na poziomie 18,2%. Taki wynik sklasyfikował Polskę do tych krajów Unii Europejskiej w których udział gospodarstw domowych był stosunkowo wysoki. Dla porównania, 19% i więcej krajowego zużycia energii wystąpiło w 10 krajach. Średnie zużycie w UE w 2018 roku wynosiło na poziomie 17%. Przeciętnie w krajowych gospodarstwach domowych zużywano 21,3 GJ energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co sklasyfikowało Polskę nieco poniżej średniego poziomu europejskiego wynoszącego 23,6 GJ na mieszkańca.

Źródło: GUS

Redakcja GLOBEnergia