7 stycznia 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań technicznych, warunków przyłączania oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym. Dokument określa techniczne wymagania i tryb przyłączania do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Projekt był konsultowany m.in. z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz organizacjami branżowymi – w sumie 210 podmiotami. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Według dotychczasowych przepisów mikroinstalacje były przyłączane na zasadzie zgłoszenia lub wniosku o przyłączenie, a warunki techniczne określane były przez operatora systemu elektroenergetycznego. Jak czytamy na stronie RCL, w celu ujednolicenia wymagań technicznych stawianych mikroinstalacjom OZE, nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z lipca 2019 r. wprowadzono wymóg na Ministrze Klimatu i Środowiska odnośnie wydania rozporządzenia określającego wymagania techniczne, warunki przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym.

Wprowadzenie nowych regulacji wynika z potrzeby zwiększenia udziału energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju oraz jednoczesnego zapewnienia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Uproszczenie przyłączania mikroinstalacji

Głównym celem rozporządzenia jest ograniczenie formalności związanych z przyłączaniem mikroinstalacji. Tym samym proces inwestycyjny w OZE będzie prostszy z punktu widzenia małego prosumenta, ale i dużego inwestora. W ramach rozporządzenia zaproponowano kilka zmian.

Pierwszą z nich jest ujednolicony wzór zgłoszenia mikroinstalacji, jak również wzór wniosku o wydanie warunków przyłączenia tejże mikroinstalacji. W zależności od wymagań wniosek będzie traktowany odpowiednio jako zgłoszenie lub wniosek o wydanie warunków przyłączenia. W ten sposób autorzy projektu chcą uniknąć błędów w składanych aplikacjach. Projekt rozporządzenia zachęca do prowadzenia postępowania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wydłużono termin na uzupełnienie braków formalnych, który wynosi co najmniej 30 dni. Rozporządzenie zawiera załącznik nr 2, który stanowi wzór takiego wniosku.

W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy, że autorzy projektu nie zdecydowali się wprowadzić ujednoliconego sposobu określania łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji na potrzeby zgłoszenia albo postępowania o przyłączanie mikroinstalacji. Definicja łącznej mocy zainstalowanej zostanie wprowadzona w ramach nowelizacji ustawy o OZE.

Praca mikroinstalacji – wymagania

W projekcie w formie załącznika określono wymagania dotyczące pracy mikroinstalacji przy zmianach częstotliwości. Zmiany wynikają z przepisów rozporządzenia Komisji Europejskiej 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemów dystrybucji poszczególnych OSD, które zatwierdzane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozporządzenie przewiduje także wymagania w zakresie regulacji mocy biernej dla mikroinstalacji przyłączonej przez przetwornicę, określając jej zdolność do pracy w normalnych warunkach eksploatacji w określonym paśmie tolerancji.

Nie zapomniano także o układach zabezpieczeń, przedstawiając minimalne wymagania. Autorzy rozporządzenia przewidują dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).Zmiana ustawień dotyczących zabezpieczeń może być realizowana tylko z pomocą wykwalifikowanej osoby, posiadającej uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego lub uprawnienia energetyczne grupy E. Projektodawca zwraca uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa instalacji poprzez odpowiednie nastawy pracy mikroinstalacji. Powinna być możliwości odczytania parametrów pracy mikroinstalacji, np. z wyświetlacza. Rozporządzenie wskazuje, jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa mikroinstalacji.

Przedstawiono także warunki uruchomienia mikroinstalacji oraz wymóg spełniania standardów jakości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej. Zwrócono także uwagę na konieczność montażu zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. W montaż powinny być zaangażowane osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

Redakcja GLOBEnergia