Liczba podana przez przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) została podana w oparciu o dokonane wypłaty środków.

Poniżej znajduje się tabela z liczbą wymienionych źródeł ciepła w przeliczeniu na województwa. MKiŚ zauważa, że jedynie WFOŚiGW w Katowicach ma możliwość podziału wymienionych źródeł ciepła ze względu na rzeczywistą datę montażu źródła ciepła, potwierdzoną protokołem odbioru składanym przez beneficjenta z wnioskiem o płatność. Należy uznać, że w 2018 r. beneficjenci również w innych województwach dokonali wymiany źródła ciepła, jednak wfośigw ze względów technicznych nie mają możliwości przedstawienia wymian ze względu na ich rzeczywistą datę.

Źródło: Sejm.gov.pl

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze jest realizowany od 2018 r. Założeniem inicjatywy było zwiększenie efektywności budynków jednorodzinnych oraz przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji. Budżet przewidziany jest na kwotę ok. 103 mld zł, przy czym będzie realizowany do 2029 r. W lipcu 2019 r. do jego realizacji dołączyły gminy, których liczba przekroczyła 1000 w lutym 2021 r.

Zyska informuje, że według stanu na dzień 22 stycznia br. w ramach programu do wfosigw wpłynęło 200 536 wniosków na  łączną kwotę: 3 287 617 199 zł (dotacje) oraz 385 808 732 zł (pożyczki). Z ostatnich badań przeprowadzonych przez MKiŚ w 2020 r. wynika, że ankietowani którzy słyszeli o rządowym programie Czyste Powietrze (88 proc.) najczęściej są emerytami lub rencistami (92 proc.)

Przedstawiciel resortu poinformował również, że plan NFOŚiGW zakłada, że na finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrze w 2021 r. zostaną uruchomione środki w wysokości 1,9 mld zł.
Program zgodnie z zapotrzebowaniem jest stale usprawniany. Obowiązuje obecnie nowa wersja programu – wersja 2.0, która została ogłoszona w dniu 15 maja 2020 r. Wprowadzono szereg zmian, gdzie do najważniejszych należą uproszczenie zasad przyznawania dotacji, skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni, uproszczenie wniosku o dotację, wprowadzenie możliwości składania wniosku online, integracja z programem Mój Prąd, powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym.

Pilotaż Czyste Powietrze dla budynków wielorodzinnych

MKiŚ przypomniał, że planowane jest uruchomienie pilotażu programu dla budynków wielorodzinnych oraz dla gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w celu usprawnienia instrumentów wsparcia. Obecnie prowadzone są prace w MKiŚ w tym zakresie. Wstępnie wiadomo, że pilotaże zostaną wdrożone w czterech województwach.

W odpowiedzi z 28 stycznia br. na druga interpelację Zyska poinformował, że finalizowane są  prace mające na celu opracowanie ostatecznej wersji umowy na przeprowadzenie pilotażu Programu „Czyste Powietrze” w gminie Pszczyna. Celem tego pilotażu jest wzorcowe przeprowadzenie przedsięwzięć proekologicznych, które na korzystnych warunkach zostaną dofinansowane w ramach ww. Programu.

Planowany termin uruchomienia pilotażu to przełom pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.

Źródło: Sejm.org.pl

Redakcja GLOBEnergia