Łącznie we wszystkich aukcjach Wytwórcy złożyli 88 ofert na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Każdy z Wytwórców, za pośrednictwem IPA, otrzymał indywidualną informację na temat wyniku rozstrzygniętych aukcji – oferta wygrana lub oferta przegrana. Udział w aukcjach symulacyjnych, w tym prezentowane w Internetowej Platformie Aukcyjnej (IPA) wyniki aukcji, nie rodzą żadnych skutków prawnych.

Minimalna cena, po jakiej energia została sprzedana w aukcjach dla instalacji OZE o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 1 MW, wyniosła: 100,00 zł/MWh, maksymalna 409,00 zł/MWh. W aukcjach dla instalacji o łącznej mocy nie większej niż 1 MW wyniosły one odpowiednio: 170,00 zł/MWh i 469,30 zł/MWh.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym kontynuowania testów IPA, w terminie 22.08 – 19.09.2016 zaplanowano przeprowadzenie III-go etapu testów. W ramach testów Wytwórcy będą mogli rejestrować konta Użytkowników, składać wnioski i deklaracje, jak również brać udział w kolejnych aukcjach symulacyjnych, szczegóły jednak zostaną podane w niedalekiej przyszłości.

Zasady uczestnictwa w trzecim etapie są identyczne, jak w przypadku etapów pierwszego i drugiego. Prawidłowa rejestracja konta Użytkownika (utworzenie profilu), wysłanie wniosku o dopuszczenie instalacji do udziału w aukcji i wysłanie deklaracji o przystąpieniu danej instalacji do aukcji umożliwiają Użytkownikom udział w symulacjach. Warunkiem aktywacji konta Użytkownika jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wysłanie co najmniej jednego wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji lub co najmniej jednej deklaracji o przystąpieniu do aukcji.

Na jedną instalację odnawialnego źródła energii Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert – podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji – musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

Co ważne, URE prosi o to, by uczestnicy tych symulacyjnych aukcji nie przedkładali gwarancji bankowych, jak również nie wpłacali kaucji, celem ustanowienia zabezpieczenia finansowego pozwalającego na udział w aukcji. Fikcyjne zabezpieczenia finansowe dla każdej „utworzonej” instalacji, na potrzeby przeprowadzenia aukcji symulacyjnych, zostały wprowadzone do systemu przez administratorów IPA i umożliwiają składanie ofert. Po zakończeniu III-go etapu testów wszystkie dane zgromadzone w IPA zostaną trwale wykasowane.

W przypadku, gdy Wytwórca energii elektrycznej w danej instalacji OZE wygrał aukcję symulacyjną zorganizowaną w ramach II-go etapu testów, obecnie nie może on z tak sparametryzowaną instalacją przystąpić do kolejnej aukcji. Wówczas, aby wziąć udział w aukcjach symulacyjnych w III etapie testów, należy wybrać inną instalację OZE, a w przypadku jej braku – najpierw złożyć stosowny wniosek lub deklarację.

Podobnie, jak w przypadku dwóch poprzednich etapów, funkcjonalności dostępne w IPA opierają się na zasadach określonych w przepisach ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z 22 czerwca 2016 r. Nowa wersja IPA, umożliwiająca przeprowadzenie aukcji wg zasad określonych w aktualnie obowiązujących przepisach, np. przeprowadzanie odrębnych aukcji dla poszczególnych „koszyków technologicznych”, zostanie zaprezentowana w terminie późniejszym.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki