PGE chwali się, że jest polskim liderem jeżeli chodzi produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W pierwszym półroczu 2019 roku, Grupa odnotowała wzrost produkcji energii z wiatru aż o 28%, o 14% z biomasy oraz o 8% z energetyki wodnej. Wyniki są optymistyczne, ale przyjrzyjmy się strukturze paliw.

Struktura paliw

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez PGE Obrót S.A. w 2018 roku wykazuje, że udział odnawialnych źródeł energii stanowił jedynie 3,82 %.

Jak podaje PGE, w I półroczu 2019 r. Grupa wyprodukowała 29,5 TWh energii elektrycznej, z czego 17,06 TWh pochodziło z węgla brunatnego, 8,72 TWh z węgla kamiennego oraz 2,26 TWh z gazu. Sumując podane wartości, otrzymujemy 28,04 TWh. Na energetykę odnawialną zostaje więc jedyne 5% udziału w produkcji. To zdecydowanie zbyt mało jak na lidera OZE w polskiej energetyce. Zwłaszcza, że czas na wypełnienie celu 15% w produkcji energii elektrycznej z OZE już się kończy. Czy są szanse na zmiany? Co planuje PGE?

Program rozwoju fotowoltaiki

Pojawiły się plany w zakresie rozwoju fotowoltaiki przez Grupę. Celem PGE jest osiągnięcie mocy 2,5 GW mocy zainstalowanych oraz 2,5 TWh w tej technologii w perspektywie 2030 r.

W PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, podpisała z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh. We wrześniu Grupa podpisała jeszcze dwa listy intencyjne. Jeden zakładający wykorzystanie gruntów PKP oraz drugi, z KGHM Polska Miedź pod kolejne inwestycje w panele fotowoltaiczne.

Farmy wiatrowe na morzu i lądzie

Grupa PGE kontynuuje poszukiwania strategicznego partnera do przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Ich łączna moc ma wynosić do 2545 MW i stanowić pierwszy etap programu offshore Grupy. Docelowo PGE zamierza sprzedać po 50 proc. udziałów w dwóch spółkach celowych, w których przygotowywane są projekty morskich farm wiatrowych,a następnie wspólnie z partnerem realizować je w formule joint venture. Grupa PGE zakończyła badanie due diligence i podmioty biorące udział w procesie złożyły wiążące oferty zakupu udziałów. Wybór partnera planowany jest do końca 2019 r.

Równolegle podpisany został list intencyjny z PKN Orlen o współpracy przy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Polskie czempiony zamierzają wspólnie wspomagać rozwój offshore’u, mając na uwadze pozytywny wpływ rozwoju tej technologii na polską gospodarkę, w tym maksymalizację udziału polskich dostawców i wykonawców.

PGE inwestuje także w farmy wiatrowe na lądzie. Trwają już prace na budowie inwestycji o nazwie Klaster, na którą składają się trzy farmy wiatrowe (Starza, Rybice i Karnice II) o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW i rocznej produkcji na poziomie ok. 277 GWh. Przewidziany okres eksploatacji farm to 25 lat, a okres wsparcia dzięki wygranej aukcji OZE – 15 lat. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem, a uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie dla wszystkich farm planowane jest na koniec I kwartału 2020 r. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE o 18 proc. do blisko 650 MW.

Zielona elektromobilność

PGE sukcesywnie rozwija się również w obszarze elektromobilności. Spółka PGE Nowa Energia, odpowiedzialna za ten obszar w ramach Grupy PGE, jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada obecnie ponad 50 punktów, w 14 miastach w całej Polsce.

Jednocześnie PGE Nowa Energia będzie pierwszym w Polsce operatorem stacji ładowania samochodów elektrycznych, który zapewni swoim klientom w pełni ekologiczne zasilanie. Gwarantuje to podpisana ze spółką PGE Energia Odnawialna umowa, na mocy której energia elektryczna w należących do Grupy Kapitałowej PGE stacjach będzie pochodzić w 100 proc. ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z zawartą umową PGE Energia Odnawialna sprzeda PGE Nowej Energii gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE w wolumenie 370 MWh do wykorzystania w 2019 roku. Kolejne zostaną udostępnione w następnych latach.

Spadek udziału w produkcji energii elektrycznej z węgla

Chociaż udział OZE w miksie PGE nie jest zbyt znaczący, to warto zaznaczyć, że on rośnie, a udział węgla spada. W tym półroczu, ze względu na korzystne warunki pogodowe, udział energii elektrycznej produkowanej z energetyki wiatrowej wzrósł o 28%. Wzrósł również udział produkcji energii z biomasy – o 14% oraz o 8% z energetyki wodnej. Tym samym, o 12 % energii mniej niż w ubiegłym roku pochodziło z węgla brunatnego oraz o 15% mniej z węgla kamiennego. Rokowania są dobre, a Grupa PGE ma duże aspiracje, by pozycję lidera utrzymać.


Jak w przyszłości będziemy kupować energię? Odpowiedź na to oraz inne pytania z zakresu energetyki, znajdziecie już 8 i 9 października w Krakowie na II Kongresie Trendy Energetyczne!

 

Redakcja GLOBEnergia