300 zgłoszeń w sprawie barier rozwoju przemysłu

Konsultacje w sprawie Białej Księgi Rozwoju Przemysłu są podstawą do opracowania nowej Polityki Przemysłowej Polski, jednego z najważniejszy projektów rozwojowych Polski. MRPiT otrzymał ponad 300 zgłoszeń dotyczących różnorakich barier stojących na drodze przemysłu. Przedstawiciele izb branżowych, przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe wskazywały również na proponowane rozwiązania, które mogłyby poprawić sytuację przemysłu.

– W styczniu bieżącego roku, zaprosiłem przedstawicieli przemysłu, organizacje branżowe i pozarządowe oraz jednostki naukowe do szerokich konsultacji. Poprosiłem o zdefiniowanie najpoważniejszych barier i zaproponowanie najskuteczniejszych rozwiązań, dzięki którym różne gałęzie polskiego przemysłu sprostają wyzwaniom współczesnego rynku – powiedział minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Minister zapowiedział, że efektem prowadzonego dialogu przy tworzeniu Polityki Przemysłowej Polski będzie Kontrakt Branżowy określający wspólnie zdefiniowane zobowiązania obu stron – biznesu i administracji.  Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej resort przewiduje w II kwartale 2021 r.

Do chwili obecnej polityka państwa skupiała się na tym, aby rozwiązywanie takich problemów jak inteligentna i czysta mobilność, zrównoważona gospodarka i energia, transformacja cyfrowa, bezpieczeństwo gospodarcze, realizować z wykorzystaniem rozwiązań bazujących m.in. na rozwoju kluczowych technologii znajdujących zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

W ramach nowej polityki przemysłowej MRPiT chce uzupełnić ww. podejście i koncentrować się na rozwiązywaniu konkretnych, precyzyjnie zdefiniowanych problemów branż. Służyć temu będzie wykorzystanie instrumentów legislacyjnych i programowych dopasowanych do ich potrzeb.

Ceny energii wśród 7 barier rozwoju polskiego przemysłu

W Białej Księdze Rozwoju Przemysłu przedsiębiorcy wskazali bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania. Będą podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych oraz przyczynią się do stworzenia katalogu instrumentów wsparcia adresowanych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.

Z przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają: system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu, deficyt kadr, trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R, problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami, wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa, przepisy prawa pracy, koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Wyspecjalizowana kadra podstawą rozwoju przemysłu

Największą obecnie zdefiniowaną barierą w poprawie sytuacji polskiego przemysłu jest dostęp do pracowników, dostosowanie kompetencji pracowników do zmieniających się potrzeb przemysłu, w tym w zakresie nowych pojawiających się zawodów. Przedsiębiorcy zgłosili w dokumencie postulaty stworzenia instrumentów, które będą ich wspierać w zmianie kompetencji pracowników, zamawianiu efektów kształcenia oraz współpracy przemysłu ze szkołami i uczelniami, celem dostosowania profilu kompetencyjnego absolwenta do potrzeb poszczególnych branż.

Dużym wyzwaniem, z jakim mierzą się polskie firmy, są kwestie spełnienia wymogów gospodarki o obiegu zamkniętym oraz związane z nadmiernymi obciążeniami regulacyjnymi i obowiązkami dot. gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy zgłosili także problem rosnących  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście wzrastających cen energii.

Inną zdiagnozowaną barierą są długie i skomplikowane procedury administracyjne duża zmienność i niejasność prawa, wpływająca negatywnie na stabilność prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło: MRPiT

Redakcja GLOBEnergia