Ponieważ wraz ze zmianą ustawy o OZE dla większości obiektów oze koniecznie będzie uchwalenie planów miejscowych warto zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą procedury uchwalania tych planów.

 

 
Projekt zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje wzmocnienie udziału społeczeństwa w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, m.in. dzięki dodatkowym konsultacjom i obowiązkowi publikowania dodatkowych dokumentów. 
Wzmocnienie udziału społeczeństwa przejawia się w proponowanych zapisach nakładających na organy gminy obowiązek umieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy informacji o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, wprowadzony ma zostać również obowiązek umieszczenia tych uchwał wraz z załącznikami w BIP-ie na stronie internetowej gminy.
 
Wraz ze zmianą ustawy wprowadzony ma również zostać obowiązek organizacji w urzędzie gminy lub innym dogodnym miejscu dyskusji publicznej nad kierunkami planowanych zmian studium oraz nad planowanym celem sporządzenia planu miejscowego i głównymi kierunkami planowanych zmian. Wyniki dyskusji mają być wzięte pod uwagę przez organ gminy na etapie sporządzania studium oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5 istotnych zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kontekście inwestycji z zakresu oze.


Planowanie zmiany w sposób istotny zmienią podejście do procesu inwestycyjnego w zakresie oze. Z dotychczasowej praktyki wynika, że większość inwestycji lokalizowana była na podstawie decyzji wz, co po wejściu w życie planowanych zmian będzie już niemożliwe. Na marginesie warto wspomnieć o kluczowych zmianach dotyczących decyzji wz, jakie również mają zostać wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy. Ustawa przewiduje dla większości przepisów 6 miesięczne vacatio legis, niemniej jednak ze względu na skomplikowanie jak i długotrwałość procesu inwestycyjnego, szczególnie dotyczącego dużych obiektów z zakresu oze, warto już dziś mieć na uwadze planowane zmiany.
 
Anna Siwkowska
radca prawny