Raport Krajowy Prezesa URE, przekazywany Komisji Europejskiej, opisuje ogólną sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce oraz główne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Wynika to ze stałego monitorowania sytuacji w całym sektorze, a także systematycznego gromadzenia i przetwarzania informacji o krajowym rynku energii.

Interwencje i rozwiązywanie problemów

Jednym z istotnych wydarzeń na szczeblu krajowym w 2016 r., było przedstawienie projektu liberalizacji krajowego rynku gazu. Określony został harmonogram odchodzenia od cen regulowanych gazu.

Biorąc pod uwagę funkcjonowanie Regulatora w obszarze europejskim, w ub.r. kontynuowane były działania zmierzające do rozwiązania problemu przepływów kołowych. Zaangażowanie Prezesa URE w tym zakresie dotyczyło implementacji Opinii ACER wydanej we wrześniu 2015 r., potwierdzającej niezgodność z prawem unijnym braku procedury alokacji na granicy niemiecko-austriackiej, a także występowania w roli interwenienta w postępowaniu przed Radą Odwoławczą ACER.

Wzrosła ilość instalacji OZE, w tym źródeł wiatrowych

Wolumen krajowej produkcji energii elektrycznej brutto w 2016 r. ukształtował się na poziomie
zbliżonym do poziomu z roku poprzedniego (162 626 GWh, wzrost o 0,5%). Z kolei krajowe zużycie
energii elektrycznej brutto w tym roku zwiększyło się o prawie 2,0% w porównaniu z 2015 r. Struktura produkcji energii elektrycznej w 2016 r. nie zmieniła się znacznie w stosunku do 2015 r. Podobnie jak w latach wcześniejszych, kontynuowany był wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, w tym źródeł wiatrowych (największy przyrost). Przyszłoroczny raport zapewne nie będzie już tek optymistyczny, zważywszy na konsekwencje ustawy odległościowej i nowelizację ustawy o OZE. Jednak nie wszystko jest jeszcze przesądzone – ratunkiem dla energetyki wiatrowej może być przejście na system aukcji OZE.

PGE ma największy udział w wytwarzaniu energii

Liczba i struktura podmiotów sektora elektroenergetycznego nie uległa zasadniczym zmianom. Największy udział w rynku w podsektorze wytwarzania energii elektrycznej w 2016 r., który wyniósł 35,8%1), wciąż utrzymywała grupa kapitałowa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego). Natomiast na rynku sprzedaży do odbiorców końcowych liderem była TAURON Polska Energia S.A. z udziałem 10,2% (spadek w o 1,1 punktu procentowego w porównaniu do roku poprzedniego). Trzej najwięksi wytwórcy (skupieni w grupach kapitałowych: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., ENEA S.A.) dysponowali w sumie niewiele ponad połową mocy zainstalowanych i odpowiadali za mniej niż 60% produkcji energii elektrycznej w kraju.

Droższy prąd dla gospodarstw domowych – wzrost cen o 1,9%

W 2016 r. funkcjonowało ok. 17,24 mln odbiorców końcowych, z czego 90,6% (15,61 mln) to odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym w przeważającej większości odbiorcy w gospodarstwach domowych (ponad 14,63 mln). Pozostałą grupę stanowili odbiorcy końcowi zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia – tzw. odbiorcy przemysłowi z grup taryfowych A i B oraz odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej (grupa C). W 2016 r. wśród odbiorców komercyjnych (grupy A, B, C) nastąpił spadek o ponad 20% liczby zmian sprzedawcy w stosunku do stanu z końca 2015 r. Natomiast wśród odbiorców w gospodarstwach domowych odnotowano wzrost zmian sprzedawcy o 15% w odniesieniu do stanu z końca 2015 r. W IV kwartale 2016 r. ceny energii elektrycznej w grupach taryfowych A, B, C i G spadły w porównaniu do IV kwartału 2015 r.: najwięcej dla odbiorców grupy taryfowej A ‒ o 8,3%, a najmniej dla odbiorców z grupy taryfowej G ‒ o 0,04%. Natomiast dla odbiorców w gospodarstwach domowych ceny za energię elektryczną wzrosły o 1,9%.

Dokładny opis działań polskiego Regulatora na rzecz dalszego rozwoju i integracji rynku energii, podejmowanych zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim, został szczegółowo przedstawiony w Raporcie Rocznym Prezesa URE – 2017. Czytelnicy Raportu znajdą w nim m.in. informacje na temat kondycji hurtowego i detalicznego rynku paliw i energii w Polsce w 2016 r., działań regulatora w obszarze promocji konkurencji i przejrzystości tego rynku oraz starań na rzecz wzmocnienia pozycji odbiorcy.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia