Od 1 lipca 2016 roku, obowiązują nowe zasady rozliczeń dla właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy mniejszej niż 40 kW. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 22 czerwca 2016 roku.

Zmiany sposobu rozliczania zostały wprowadzone w zasadzie z dnia na dzień, więc jeszcze w ubiegłym roku pojawiło się sporo niedomówień i wątpliwości, co do zasad rozliczeń i funkcjonowania systemu opustów.

W celu wyjaśnienia zasad rozliczeń prosumentów w systemie opustu Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV wystosowało zapytanie do Urzędu Regulacji Energetyki.

W odpowiedzi, jaką Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV otrzymało od Urzędu Regulacji Energetyki znajduje się interpretacja w tej sprawie.

URE wyjaśnia w niej, na jakiej zasadzie rozliczani są prosumenci, a dokładnie jakich opłat nie powinni uiszczać, powołując się na zapisy ustawy, a dokładnie na art. 40 ust. 1a, według którego sprzedawca dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumenta do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w stosunku ilościowym 1 do 0,7 z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW, dla których ten stosunek ilościowy wynosi 1 do 0,8.

Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że na podstawie powyższego zapisu prosument nie uiszcza:

– opłaty na rzecz Sprzedawcy, z tytułu jej rozliczenia

– opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta.

URE informuje również w oficjalnej odpowiedzi na zapytanie SBF Polska PV, że : opłaty te są uiszczane przez Sprzedawcę, wobec operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego przyłączona jest mikroinstalacja.”

Dodatkowo, SBF POLSKA PV dodaje, że z otrzymanej informacji wynika jasno, że “prosument nie może być również obciążany opłatami za usługę dystrybucji, zależnymi od ilości energii elektrycznej”

Źródło: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Redakcja GLOBEnergia